Home

 • De dyk tusken Wommels en Easterein is ôfsletten foar alle ferkear fan moandei 28 augustus oant en mei freed 8 septimber yn ferbân mei grutskalich asfaltûnderhâld.

  mear lêze
 • Yn de fakânsjeperioade is der minimale besetting yn it gemeentehûs. Hjirtroch kin it foar komme, dat de meiwurker wêr’t jo mei prate wolle, net oanwêzich is. Wy riede jo dêrom oan om yn it foar in ôfspraak te meitsjen of om jo fraach te stellen fia it algemiene e-mailadres: info@littenseradiel.nl.

  mear lêze
 • Fan tiisdei 25 july oant en mei tiisdei 29 augustus is der gjin ynrinsprekoere fan de buertplysje yn it gemeentehûs yn Wommels. It earste ynrinsprekoere nei de fakânsjeperioade is op tiisdei 5 septimber 2017 fan 16.30 oant 17.30 oere.

  mear lêze
 • Op sneon 23 septimber is wer de nasjonale ‘Burendag’; in inisjatyf fan Douwe Egberts en it Oranje Fonds. ‘Burendag is in dei wêrop buorlju gesellich by-inoar komme en wat goeds dogge foar-inoar en foar de buert. Buerten wurde leuker, sosjaler en feiliger as buorlju inoar moetsje en harren mei-inoar ynsette foar de buert.

  mear lêze
 • Hoe soargje jo derfoar dat griente-, fruit- en keukenôffal (gft) ek écht yn de Biobak ferdwynt? Troch it sa maklik mooglik te meitsjen foar jo! Dêrom hat Omrin, tegearre mei gemeenten en de yndustry, in unyk Biobakje ûntwikkele fan 100% ‘recycled’ keunststof út de Sortibak (grize kontener).

  mear lêze
 • Fan 3 augustus 2017 ôf eksposeart Sita Geerling yn it gemeentehûs yn Wommels. Har ekspressive skilderijen fan lânskippen en modellen binne te besjen oant en mei 31 oktober 2017. It is de ienneilêste eksposysje op it gemeentehûs.

  mear lêze
 • Yn de perioade fan 31 july oant en mei 27 augustus binne der gjin wolstânsgearkomsten yn it gemeentehûs yn Wommels. De bouplannen wurde yn dizze perioade ta beoardieling nei Hûs en Hiem stjoerd.

  mear lêze
 • 17-jierrigen meie nei it beheljen fan harren rydbewiis ûnder begelieding fan in coach de dyk op. Binne jo of wurde jo coach fan jo 17-jierrige soan of dochter? Dan binne jo fan herte wolkom op de SVB-trening Coach2toDrive op woansdei 27 septimber 2017.

  mear lêze
 • Op moandei 10 july wie de lêste riedsgearkomste foar it simmerreses. It earstfolgjende rûntepetear is op moandei 11 septimber. De earstfolgjende riedsgearkomste is op moandei 25 septimber. De wurklisten steane likernôch twa wiken foar de gearkomsten op www.littenseradiel.nl.

  mear lêze
 • De simmerperioade is in tiid wêryn’t in protte ynbrekkers taslaan, omdat sy witte dat bewenners fan hûs binne of omdat sy in rút iepen stean sjogge.

  mear lêze