Home

 • De weryndieling fan Littenseradiel is net allinnich foar de ynwenners in memorabel momint, mar ek foar de (âld-)wurknimmers. Om hjirby stil te stean organisearret de gemeente op 15 desimber 2017 in reüny foar alle minsken dy’t ea by Littenseradiel wurke hawwe. By dizze docht de gemeente in oprop oan âld-wurknimmers om harren oan te melden.

  mear lêze
 • Woansdei 25 jannewaris hellet oannimmer Reimert de lêste daamwand fan de boulokaasje fuort. Under dizze wurksumheden is der oerlêst op de rydbaan fan Boalsert rjochting Ljouwert.

  mear lêze
 • Snoeiôffal oanmelde! (23-01-2017)

  Yn wike 7 wurdt it snoeiôffal wer ophelle. Jo kinne jo oanmelde oant freed 10 febrewaris, 12.00 oere. Dit kin tillefoanysk fia (0515) 334495 of mei it digitale formulier. Fia ûndersteande link fine jo ek mear ynformaasje oer it oanbieden fan it snoeiôffal.

  mear lêze
 • Op moandei 20 febrewaris 2017 kinne basisskoallebern fan de groepen 3 oant en mei 8 út de gemeente Littenseradiel wer meidwaan oan de Sport- en Spultsje strûs yn. De strûs yn fynt plak yn Sporthal De Greidhoeke yn Easterein! Oanmelde is net nedich!

  mear lêze
 • Bewenners(groepen) sykje hieltyd mear mei-inoar en foarinoar nei oplossings foar saken wêr’t se tsjinoan rinne. Dit is wichtich, want sa ûntsteane libbene doarpen wêr’t it goed wenjen is. De gemeente Littenseradiel wol dit stypje troch op in praktyske wize inisjativen en ekspeariminten fierder te helpen. De gemeente hat dêrom it Foarinoar Fûns ynsteld. Dit betsjut dat der alle jierren € 25.000,00 is foar it stimulearjen fan leefberens en partisipaasje yn de gemeente.

  mear lêze
 • Buertsportwurk Littenseradiel realisearret yn oerlis mei de skoallen yn ús gemeente in ferskaat oanbod fan nei- en tuskenskoalse sport- en beweechaktiviteiten. Hjirby wurdt safolle mooglik ferbining lein mei it oanbod fan sport- en beweechaktiviteiten ûnder skoaltiid.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel wol wenningeigners (fan wenningen boud fóár 1995) helpe by it besparjen fan enerzjy en it ferduorsumjen fan de wenning. De gemeente stelt dêrom 16 gratis enerzjyscans ta beskikking. De scans wurde yn febrewaris ynplend en útfierd.

  mear lêze
 • It Frysk nimt yn Littenseradiel in wichtich plak yn. De gemeente fynt it dêrom fan belang dat yn it Frysk skreaun wurde kin yn doarpskranten. Dêrom nûget se skriuwers fan doarpskranten en doarpswebsides út om yn 2017 mei te dwaan oan in kursus ‘Skriuw mar Frysk’ fan de Afûk. Opjaan kin oant en mei 31 jannewaris.

  mear lêze
 • Op woansdei 15 maart 2017 binne de ferkiezings foar de Twadde Keamer. Binne jo dan yn it bûtenlân foar bygelyks wurk, stúdzje of fakânsje? Dan kinne jo fanút it bûtenlân jo stim útbringe of immen yn Nederlân machtigje om yn jo plak te stimmen.

  mear lêze
 • Mei dizze publikaasje wolle wy jo ynformearje oer it struibelied yn ús gemeente.

  mear lêze