Home

 • De dûkerbrêge yn Mantgum (fanôf Om’e Terp nei De Grêft/De Skuorrereed is troch it ferfangen fan de damwand (oan beide siden) stremd foar alle dykferkear fan moandei 29 septimber oant en mei freed 17 oktober 2014.

  mear lêze
 • Sûnt 2010 kinne ynwenners fan Littenseradiel harren oanmelde by Burgernet. Op 1 septimber 2014 wiene der yn ús gemeente mar leafst 962 dielnimmers. Wy binne bliid mei dit resultaat, mar wy hoopje op noch folle mear nije dielnimmers.

  mear lêze
 • It folgjende rûntepetear is op moandei 22 septimber 2014 om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Ein 2012 hat de gemeente Littenseradiel in nije webside krigen mei in nije hússtyl en nije mooglikheden. Jo kinne yntusken riedsgearkomsten live sjen fia de webside en fia Twitter en Facebook ferwize wy nei de nijsberjochten op ús webside. No binne wy hast twa jier fierder en wolle wy graach witte wat de besikers fan ús webside derfan fine. Derôm wolle jo graach in koarte enkête foarlizze.

  mear lêze
 • Ein septimber start de provinsje Fryslân mei it dykwurk oan de Froonackerdyk (N384). Dat is nedich om de dyk feiliger te meitsjen. It giet om it stik fan Easterlittens oant Dearsum. De krúspunten wurde deugdlik oanpakt en de hiele dyk krijt in nije laach asfalt mei oan de sydkanten in betonstrook. Yn it maitiid fan 2015 moat it wurk klear wêze.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel tsjinnet in sjenswize yn op de foarnommen fúzje fan de wenningkorporaasjes Elkien en De Wieren op 1 jannewaris 2015. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders sprekt yn de sjenswize har soarch út oer it wenningbestân yn Littenseradiel en de kwaliteit dêrfan.

  mear lêze
 • De simmer is by útstek it seizoen om bûtenaktiviteiten te organisearjen. Dat is logysk; sinneskyn en waarme temperaturen noegje út om lekker (lang) yn de bûtenlucht te wêzen. In gesellige buertbarbecue of in (jierdei)feestje mei freonen en famylje, it heart der allegearre by. Datsto dan sa no en dan lêst fan dyn buorlju hast is logysk.

  mear lêze
 • As jo soan of dochter slachtoffer is fan pesten, stiet hy of sy dêr net allinne yn. Ien op de fiif bern makket geregeld dit soarte dingen mei. Mar it feit dat peste ûnder bern in protte foarkomt, wol net sizze dat it akseptabel is. Krektoarsom, pesten moat ophâlde!

  mear lêze
 • Doe’t de ruilferkaveling Baarderadiel syn beslach krige, hat de gemeente Littenseradiel in grut tal tsjerkepaden yn eigendom hâlde kind. Troch ferskate subsydzjes en jild dat troch de gemeenteried beskikber steld is, kinne fiif paden no in nije funksje krije.

  mear lêze
 • De gemeenteried hat op moandei 1 septimber 2014 by-inoar west foar in rûntepetear. Dit wie de earste gearkomste nei it simmerreses. Hjirûnder fine jo in koarte werjefte fan de wichtichste punten.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl