Home

 • Op moandei 1 septimber is de Omrin ôffal-app foar de gemeente Littenseradiel offisjeel yn gebrûk naam. Wethâlder Bram Bonnema en algemien direkteur John Vernooij, joegen it startsein troch mei ‘Green graffiti’ in stikje stoepe by de yngong fan it gemeentehûs yn Wommels skjin te spuitsjen.

  mear lêze
 • Ein 2012 hat de gemeente Littenseradiel in nije webside krigen mei in nije hússtyl en nije mooglikheden. Jo kinne yntusken riedsgearkomsten live sjen fia de webside en fia Twitter en Facebook ferwize wy nei de nijsberjochten op ús webside. No binne wy hast twa jier fierder en wolle wy graach witte wat de besikers fan ús webside derfan fine. Derôm wolle jo graach in koarte enkête foarlizze.

  mear lêze
 • Op tiisdei 2 septimber 2014 sille ûndersteande dykfakken, yn ferbân mei it oanbringen fan in slytlaach, tydlik ôfsletten wurde foar alle ferkear.

  mear lêze
 • Troch útfiering fan riolearringswurksumheden is de Bornialeane yn Weidum (fanôf Lytsebuorren oant de Kûperssteech) stremd foar alle ferkear, fan moandei 1 septimber oant en mei freed 17 oktober 2014. Oanwenjenden wurde neier ynformearre.

  mear lêze
 • Op 1 oktober 2014 wurdt in kick-off organisearre om it Buertsportwurk yn Littenseradiel ûnder de oandacht te bringen. Mei de ynset fan Buertsportcoach Lammert Harkema wol de gemeente sport- en beweechoanbod stypje en kreëarje foar alle ynwenners.

  mear lêze
 • Nij wenningeigeners krije fan 15 septimber 2014 ôf op ’e nij de kâns om in renovaasjesubsydzje oan te freegjen. De provinsje brûkt hjirfoar € 680.000 út it Oanfalsplan Wenningmerk as ûnderdiel fan it program ‘Wurkje foar Fryslân’.

  mear lêze
 • Fan begjin septimber ôf oant ein oktober 2014 wurdt it befolkingsûndersyk boarstkanker útfierd yn de gemeente Littenseradiel. De ûndersykswein komt yn Mantgum en letter yn Wommels te stean.

  mear lêze
 • Keunstneres Rita Bloo eksposearret oant heal novimber yn it gemeentehûs yn Wommels. De 26 bysûndere wurken binne ûnder iepeningstiden te besjen.

  mear lêze
 • Op 25 augustus 2014 begjint oannimmersbedriuw A. Faber B.V. út Boalsert mei de útfiering fan de boaiemsanearring fan boukavel 8, lein oan de Tuolle yn Itens.

  mear lêze
 • Troch útfiering fan riolearringswurksumheden is It Heechhiem yn Easterein (fanôf ynrit sportfjild oant de Skippersbuorren) stremd foar alle ferkear fanôf tiisdei 19 augustus 2014. It wurk sil nei alle gedachten oant en mei ein oktober duorje.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl