Home

 • Tongersdei 20 novimber is de namme ûntbleate foar de nije fytsbrêge oer de Swette by it Mantgumer Húske. De brêge hjit tenei De Swetse. De fraach om in namme wie oan fjouwer basisskoallen foarlein en úteinlik wie Harmen Boonstra út groep 7 fan gearwurkingsskoalle Dûbelspan yn Boazum dejinge dy’t de namme betocht.

  mear lêze
 • Yn de earste wike fan desimber wurdt de ôffalkalinder wer hûs-oan-hûs besoarge. By de Offalkalinder krije jo in stikker, dêr’t jo in dinerbon mei winne kinne.

  mear lêze
 • De brêge oer de Swette by it Mantgumer Húske, de Swetse, is glêd. De gemeente Ljouwert en Littenseradiel hawwe dêrom besletten de brêge oan te passen. Dêrfoar wurdt de brêge stremd fan moandei 1 desimber oant en mei freed 5 desimber.

  mear lêze
 • Der wurdt noch hieltyd wurke oan de Froonackerdyk (N384), it stik tusken Wiuwert en Boazum. Hoewol’t earder oanjûn waard dat de dyk oant 28 novimber stremd wêze soe, is de stremming ferlingd oant en mei snein 30 novimber. Moandei 1 desimber is de dyk wer iepene.

  mear lêze
 • Snoeiôffal oanmelde! (25-11-2014)

  Yn wike 50 wurdt it snoeiôffal wer ophelle. Jo kinne jo oanmelde oant freed 5 desimber, 12 oere. Dit kin tillefoanysk fia (0515) 334495 of mei it digitale formulier fia ûndersteande link.

  mear lêze
 • Seis boargemasters hawwe moandei 24 novimber harren hantekening set op de bestjoersoerienkomst weryndieling Littenseradiel. It gong om boargemasters Crone fan Ljouwert, Krol fan Het Bildt, Van Mourik fan Menameradiel, Veenstra fan Frjentsjeradiel, Apotheker fan Súdwest-Fryslân en Liemburg fan Littenseradiel. De ûndertekening fan dit dokumint markearret it begjin fan it weryndielingstrajekt Littenseradiel.

  mear lêze
 • Op moandei 1 desimber rûn 12.00 oere wurdt lanlik it NL-Alert kontrôleberjocht útstjoerd. Oan de hân fan dit kontrôleberjocht kinne ek minsken yn Littenseradiel neigean oft sy harren mobyl goed ynsteld hawwe om NL-Alert te ûntfangen. Yn it berjocht wurdt dúdlik oanjûn dat it om in kontrôleberjocht giet en dat jo neat hoege te dwaan.

  mear lêze
 • Troch werstraatwurksumheden op de Skâns by de nûmers 15 en 23, is de Skâns fanôf de Tsjerkebuorren oant de sydstrjitte Skâns stremd foar alle ferkear op moandei 1 desimber 2014. De húsartsenpraktyk en Multifunksjoneel Sintrum De Helling binne berikber fia de Hegeterp.

  mear lêze
 • Ta gelegenheid fan har ôfskie as frijwillige brânwachtfrou by it korps Mantgum, krige Roelie Rozenberg út Mantgum ta har ferrassing in Keninklike ûnderskieding foar har ynset. Sy waard beneamd ta ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Mefrou Rozenberg hat it korps 20 jier tsjinne.

  mear lêze
 • Fan 24 novimber ôf hinget der in bysûndere eksposysje yn it gemeentehûs yn Wommels. It binne skilderijen dy’t Conny Wagenvoort mei ierde skildere hat. “Sa meitsje ik nije lânskippen mei it pigmint fan it lânskip sels.” De ierdeskilderijen binne ûnder iepeningstiden te bewûnderjen.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl