Home

 • It bestjoer fan it Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân hat oan 37 kultuer- en natoerprojekten yn de provinsje yn totaal € 85.475,00 takend. Trije projekten út ús gemeente krije in bydrage.

  mear lêze
 • Nederlân is in wetterlân. Wêr datst ek bist, it wetter is nea fier fuort. Wy hawwe prachtich oerflaktewetter lykas rivieren, marren, sleatten, plassen, fivers en seeën en wy dûsje en drinke wetter út de kraan. Mar der is ek wetter datst (leaver) net sjochst, sa as grûnwetter en rioelwetter.

  mear lêze
 • Karbidsjitte 2016/2017 (09-12-2016)

  Karbidsjitte mei de jierwikseling is yn ús gemeente noch hieltyd populêr. Yn ús Algemene plaatselijke verordening (Apv) is in ferbodsbepaling foar it karbidsjitten opnommen.

  mear lêze
 • Yn de dagen rûn kryst en âld en nij moatte jo rekkenskip hâlde mei in beheinde iepenstelling fan it gemeentehûs. Hjirûnder kinne jo sjen wannear’t it gemeentehûs iepen en/of tillefoanysk berikber is.

  mear lêze
 • Op dit stuit wurde yn ús gemeente op acht lokaasjes beammen plante. It giet om de doarpen Easterlittens, Húns, Jellum, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Rien en Wommels. Yn totaal wurde 73 beammen plante. Der is keazen foar Esken en Ipen om’t dit gebietseigen beammen binne.

  mear lêze
 • Ynwenners fan de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân kinne yn 2017 opnij gebrûk meitsje fan Himmelsjeks. Mei dizze sjeks kinne se ekstra húshâldlike help ynkeapje by in soarchoanbieder. Ynwenners kinne foar 5 euro in Himmelsjek keapje, dizze kinne sy ynsette foar ien oere húshâldlike help.

  mear lêze
 • Fan 1 desimber 2016 ôf oant en mei 16 jannewaris 2017 stelt de provinsje Fryslân in heal miljoen euro beskikber foar jonge boeren. Jonge boeren (oant 41 jier) kinne subsydzje oanfreegje foar ûnder oaren sinnepanielen en wynmûnes. Ek foar bygelyks emmisje-earme stalflierren. Dat binne flierren dy’t urine en dong skiede. Dit soarget foar in daling fan de stikstofútstjit.

  mear lêze
 • Wenningeigners dy’t isolearje wolle mei gebrûk fan de lanlike subsydzjeregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ ‘moatte rap wêze. De ôfrûne moannen is der in grut tal oanfragen ynkaam by de Ryksoerheid. It budzjet fan de earste omrin (20,5 miljoen) sil nei alle gedachten meikoarten opreitsje.

  mear lêze
 • It ein fan it jier is fol feestlikheden. Spitigernôch kin de gesellichheid troch brân wreed fersteurd wurde. Brânfeiligens is net allinne tidens de feestdagen in wichtich ûnderwerp, it is it hiele jier fan belang. Hjirûnder fine jo in oantal tips.

  mear lêze
 • De gemeenteried  hat jild frij makke foar it oanbringen fan in tal passearstroken yn ús gemeente. Dizze wurksumheden sille, as it waar it talit, noch fóár de kryst útfierd wurde. Oars ferskowe de wurksumheden nei 2017.

  mear lêze