Home

 • Yn de maitiidsfakânsje is der foar basisskoallebern wer in sport- en spultsje strûs-yn op trije plakken yn de gemeente Littenseradiel. Oanmelde is net nedich!

  mear lêze
 • De ophelbrêge yn Wommels is troch reparaasjewurksumheden stremd foar alle farferkear fan 16 febrewaris oant en mei 18 maart 2016.

  mear lêze
 • De folgjende gearkomste fan de ried is op moandei 15 febrewaris 2016 om 19.30 oere yn it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Projekten dy’t gebrûk meitsje sille fan it breedbânfûns, kinne ek subsydzje oanfreegje foar de oansluting fan rap ynternet. Dit is ien fan de ynstruminten fan de provinsje Fryslân om rap ynternet yn de bûtengebieten fan Fryslân te realisearjen.

  mear lêze
 • Snoeiôffal oanmelde! (05-02-2016)

  Yn wike 7 wurdt it snoeiôffal wer ophelle. Jo kinne je oanmelde oant 12.00 oere op freed 12 febrewaris 2016. Dit kin tillefoanysk fia (0515) 334495 of mei it digitale formulier hjirûnder. Fia ûndersteande link fine jo mear ynformaasje oer it opheljen fan it snoeiôffal (allinne beskikber yn it Nederlânsk).

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel stiet fan 4 oant en mei 8 april 2016 wer yn it teken fan it opromjen fan swalkôffal. Yn de Himmelwike leare bern hoe skealik swalkôffal is foar mins en miljeu en wat se dêr sels tsjin dwaan kinne.

  mear lêze
 • Moandei 1 febrewaris stie de opfang fan flechtlingen op ‘e wurklist fan de ried yn it pân fan de eardere wenwinkel Resi. Hoewol dat by oare ynsprekjûnen wol oars wie, wie de sfear yn de riedsseal rêstich. Yn totaal sprutsen der trettjin minsken yn. Op dit stuit is der noch in soad ûndúdlik en koe de gemeente noch gjin antwurd jaan op in protte fragen. De ried wol fierder prate oer mooglike opfang yn in riedsbrede diskusje.

  mear lêze
 • Op woansdei 6 april 2016 stimme Nederlânske kiezers oer de folgjende fraach: Binne jo foar of tsjin de wet ta goedkarring fan de “Associatieovereenkomst” tusken de Europese Unie en Oekraïne?

  mear lêze
 • Troch de ynfiering fan deselfde administrative koades foar fakturearring fan soarch binne Fryske soachferlieners 10 oant 15 prosint minder tiid kwyt mei it deklarearjen fan soarch by gemeenten. In projekttiim ûnder lieding fan wethâlder Marja Reijndorp, is deryn slagge de administrative lêsten flink te redusearjen, sadat der mear tiid en dus jild oerbliuwt foar ‘hannen oan it bêd’.

  mear lêze
 • Sûnt 2013 hawwe al 10.000 partikuliere wenningeigners de Fryske enerzjypreemje oanfrege. Partikuliere wenningeigners kinne maksimaal € 3.050,00 subsydzje krije foar enerzjybesparjende maatregels.

  mear lêze