Home

 • Op woansdei 5 augustus is it gemeentehûs middeis sletten fanôf 12.00 oere en tillefoanysk net berikber.

  mear lêze
 • Op 5 augustus oansteande fynt neffens tradysje de keatspartij “De Freule” plak yn Wommels. Besikers fan de Freule kinne de auto parkeare op ien fan de fjouwer parkearterreinen dy’t troch de Freule-organisaasje makke wurde.

  mear lêze
 • Op tiisdei 4 augustus is der gjin wolstânsgearkomste yn it gemeentehûs yn Wommels. De bouplannen wurde yn dizze perioade ta beoardieling nei Hûs en Hiem stjoerd.

  mear lêze
 • De ynspekteurs fan Stichting Iepenwacht Fryslân stelle jo help op priis by it sykjen nei sike ipen. Hawwe jo sels in sike yp of witte jo wêr’t in sike yp stiet? Jou it dan troch oan Stichting Iepenwacht Fryslân, sy helje de sike yp fergees fuort.

  mear lêze
 • Der wurde de lêste jierren hieltyd mear boaten én bûtenboardmotors stellen yn it súdwesten fan Fryslân. In boat/bûtenboardmotor is in maklik doelwyt en dat docht bliken út de sifers fan Plysjetiim Snits e.o. Yn 2014 waarden der yn totaal likernôch 150 bûtenboardmotors en 50 boaten fan ferskate ôfmjittings stellen.

  mear lêze
 • Bewenners(groepen) sykje hieltyd mear mei-inoar en foarinoar nei oplossings foar saken wêr’t se tsjinoan rinne. Dit is wichtich , want sa ûntsteane libbene doarpen wêr’t it goed wenjen is. De gemeente Littenseradiel wol dit stypje troch op in praktyske wize inisjativen en ekspeariminten fierder te helpen. De gemeente hat dêrom it Foarinoar Fûns ynsteld. Dit betsjut dat der alle jierren € 25.000,-- is foar it stimulearjen fan leefberens en partisipaasje yn de gemeente.

  mear lêze
 • De skriuwwedstryd fan it Rely Jorritsma Fûns koe dit jubileumjier rekkenje op twa kear safolle ferhalen en hast fjouwer kear safolle fersen as ferline jier. Der binne dit jier mar leafst 28 ferhalen en 54 fersen ynstjoerd; yn 2014 wienen dat 13 ferhalen en 14 fersen. It wie dit jier de 60e kear dat de skriuwwedstryd útskreaun waard. De útslach wurdt begjin septimber bekend makke yn Op ‘e Skille en op dizze webside.

  mear lêze
 • Stedsregio Ljouwert, besteande út de gemeenten Ljouwert, Ljouwerteradiel, Tytsjerksteradiel, Menameradiel en Littenseradiel, hat konstatearre dat der fanút doarpen of wiken, hieltyd mear inisjativen komme om de libbensomjouwing te ferduorsumjen en bewustwurding hjirfan te fergrutsjen.

  mear lêze
 • Boargemaster en wethâlders fan de gemeente De Fryske Marren kenne alle jierren stúdzjebeurzen út it Vrouwe CJ Rengersleen ta. Om foar in beurs yn oanmerking te kommen moat foldien wurde oan ûndersteande betingsten.

  mear lêze
 • No’t it evenemintenseizoen wer yn folle gong is, komme der by de plysje mear meldingen binnen oer bûskestellerij. Op eveneminten dy’t drok besocht wurde, sa as bygelyks de Freuledei yn Wommels, is it ekstra wichtich dat jo goed op jo guod lette.

  mear lêze