Home

 • Dirkje van der Eems-de Haan (70) is op snein 19 novimber beneamd ta Lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau. Frou Van der Eems set har al 47 jier yn foar it doarpslibben yn Easterein. Neist har drokke funksje by famyljebedriuw Drukkerij Van der Eems hat se har benammen ynsetten foar de tsjerke, it korps en doarpsbelang. Dat docht se noch. It lintsje waard har yn de Martinitsjerke opspjelde troch boargemaster Johanneke Liemburg.

  mear lêze
 • Sân Fryske gemeenten ûndertekenen hjoed de bestjoerlike oerienkomst Frysk taalbelied. It giet om de gemeenten It Bilt, Frjentsjerteradiel, Ljouwert, Ljouwerteradiel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Ek de provinsje Fryslân en it Ryk binne akkoart mei de bestjoerlike oerienkomst.

  mear lêze
 • Tink derom: op tiisdei 5 desimber is de ôfdieling Boargersaken jûns ticht yn ferbân mei Sinteklaasjûn.

  mear lêze
 • Stimme op 22 novimber! (20-11-2017)

  Op 22 novimber oansteande binne der yn dizze regio gemeenteriedsferkiezings. De ferkiezings binne betiid fanwege de gemeentlike weryndielingen. As it goed is, hawwe jo jo stimpas al ûntfongen. Ferjit dus net te stimmen op 22 novimber.

  mear lêze
 • Gemeente Littenseradiel skriuwt sûnt 2011 alle jierren in wedstryd út foar de bêste Frysktalige bydrage oan de 'doarpssjoernalistyk'. De karkommisje hat foar dizze lêste edysje stikken nominearre út de doarpskranten Diggelfjoer fan Wommels en de Rûnkranter fan Weidum/Jellum/Bears.

  mear lêze
 • De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) wurket der sûnt 2005 oan om ypsykte ûnder kontrôle te krijen en de iperen as soarte behâlde te litten foar Fryslân. Dit docht de SIF ûnder oaren troch it planten fan iperen by partikulieren.

  mear lêze
 • Yn Nederlân binne sa’n 4 miljoen mantelsoargers. Fan harren binne der ûngefear 600.000 dy’t net allinnich lange tiid (mear as trije moannen) mar ek yntinsyf (mear as acht oeren yn ’e wike) help jouwe.

  mear lêze
 • De glêdensbestriding yn Littenseradiel wurdt al fan no ôf oan útfierd troch de nije gemeenten. Om’t healweis it ‘struiseizoen’ de gemeente Littenseradiel net mear bestiet, binne alfêst ôfspraken makke mei dy nije gemeenten oer it struien.

  mear lêze
 • De mienskiplike Weryndielingskommisje fan de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel komt gear op tiisdei 21 novimber om 19.30 oere yn it gemeentehûs yn Sint Anne.

  mear lêze
 • Op sneontemiddei 11 novimber wie der yn It Trochpaad yn Wommels wer in middei foar mantelsoargers yn ús gemeente. Gemeente Littenseradiel organisearre dizze middei om de mantelsoargers yn ús gemeente yn it sintsje te setten.

  mear lêze