Home

 • Justerjûn 22 april 2014 hawwe SAM Littenseradiel en de FNP de koalysjeûnderhannelings suksesfol ôfrûne en in koalysjeakkoart sletten foar de riedsperioade 2014-2018. De twa kandidaat-wethâlders binne Marja Reijndorp (SAM Littenseradiel) en Bram Bonnema (FNP).

  mear lêze
 • By de Nasjonale Betinking op snein 4 maaie oansteande betinke wy elkenien – boargers en militêren – dy’t yn it Keninkryk fan de Nederlannen of wêr ek op ‘e wrâld om it libben kommen binne yn oarlochssitewaasjes en by fredesoperaasjes sûnt it útbrekken fan de Twadde Wrâldkriich. It Nasjonaal Komitee 4 en 5 maaie kiest alle jierren in tema. Yn 2014 is it tema: “Frijheid jouwe je troch”.

  mear lêze
 • Op Keningsdei, sneon 26 april, kinne jo as ynwenner fan de regio Noard- en Súdwest-Fryslân foardielich mei de bus reizgje yn jo regio. Foar € 1,- de rit reizgje jo mei alle stêdsbuslinen yn Ljouwert en foar € 2,- mei de streekbuslinen.

  mear lêze
 • De ophelbrêge yn Easterlittens is troch útfiering fan ûnderhâldswurksumheden (wêrby de brêge net sluten wurde kin) foar alle dykferkear stremd fan woansdei 7 maaie 2014 (6.00 oere) oant en mei freed 9 maaie 2014 (20.00 oere).

  mear lêze
 • Troch werstraatwurksumheden is de Hofkamp yn Wommels (fanôf Vicarystrjitte oant Tywert) stremd foar alle ferkear, fanôf tiisdei 22 april oant en mei tongersdei 15 maaie 2014.

  mear lêze
 • Op Keningsdei ferkeapje in protte bern âld guod op de Frijmerke. As der nei ôfrin dochs noch elektryske apparaten net ferkocht binne, smyt se dan net fuort, mar leverje se letter yn op ús miljeustrjitte yn Frjentsjer of Boalsert. Sa soargje wy der tegearre mei Wecycle foar dat dizze opnij brûkt wurde. Wecycle en Littenseradiel winskje fansels elkenien fansels tige goede saken ta!

  mear lêze
 • Dizze maitiid fiert de Keunstrûte Littenseradiel har earste lustrum; it evenemint wurdt alwer foar de fyfde kear organisearre. Ferspraat oer de hiele gemeente Littenseradiel, binne der diskear mar leafst 58 keunstners dy’t harren wurk tentoanstelle. De Keunstrûte wurdt hâlden yn it wykein fan sneon 17 en snein 18 maaie 2014, fan 11.00 oant 17.00 oere.

  mear lêze
 • Hinnaard, Itens, Rien, Lytsewierrum en Hidaard wolle gebrûk meitsje fan de provinsjale subsydzje om glêstriedynternet yn harren doarpen oan te lizzen. Dêrfoar hawwe se fóár 1 juny hantekeningen nedich fan minimaal 60% fan harren húshâldens. Dêrom organisearre de wurkgroep glêstried tiisdeitejûn 15 april en woansdeitejûn 16 april ynformaasjejûnen.

  mear lêze
 • Op woansdei 16 april hat boargemaster Johanneke Liemburg de Himmelwike-bokaal útrikt oan de learlingen fan kristlike basisskoalle 'De Reinbôge' yn Hilaard. Sy hellen yn Littenseradiel yn ferhâlding it measte swerfôffal op. De Himmelwike hat as doel bern der bewust fan te meitsjen hoe skealik swerfôffal is foar mins en omkriten en wat sy der sels oan dwaan kinne.

  mear lêze
 • Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan oan de Junior Rely mei. Bydragen kinne noch ynstjoerd wurde oant 1 maaie en de bêste Fryske ynstjoeringen wurde beleanne mei in jildbedrach.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl