Home

 • Hieltyd mear minsken yn Nederlân moatte hieltyd langer wachtsje op in donororgaan. Spitigernôch ferstjerre der alle jierren minsken wylst se wachtsje. As mear minsken harren ynskriuwe as donor, kinne wy hjir wat oan dwaan. Jongeren dy’t ferline jier 18 waarden, hawwe heal april in oprop krigen om harren yn it donorregister te registrearjen.

  mear lêze
 • Alle oerheidswebsides moatte foldwaan oan de Webrjochtlinen, regels dy’t websides tagonkliker meitsje foar brûkers. Op 27 maart 2015 hat de webside fan de gemeente Littenseradiel it “Certificaat van Toegankelijkheid Webrichtlijnen 2, niveau AA” krigen. Om it karmerk te behâlden, moat de webside alle jierren kard wurde.

  mear lêze
 • Leverje alles mei in stekker of batterij apart yn foar in optimale "recycling". Dat kin bygelyks by jo miljeustrjitte of yn winkels mei in ynsammelpunt fan Wecycle (sjoch op www.wecycle.nl foar de ynleveradressen). By oanskaf fan in nij, soartgelyk apparaat nimt ek de winkel jo âlde apparaat wer yn.

  mear lêze
 • Dizze maitiid wurdt alwer de seisde edysje fan de Keunstrûte organisearre, in Iepen Atelier en Keunstrûte, ferspraat oer de hiele gemeente Littenseradiel. Der dogge dizze kear 46 keunstners út de gemeente mei, in oantal wêr de organisaasje wer tige bliid mei is. De Keunstrûte wurdt hâlden op sneon 16 en snein 17 maaie 2015, fan 11.00 oant 17.00 oere.

  mear lêze
 • Om't de hjoeddeistige brêgewipper opholden is mei har wurk, siket de gemeente Littenseradiel gelyk in brêgewipper foar de brêge yn Rien.

  mear lêze
 • Nei in suksesfol projekt yn Itens, Lytsewierrum, Hinnaard, Rien en Hidaard wurdt dêr no glêstriedynternet oanlein. Om’t der mear (bûten-)gebieten binne yn Littenseradiel dy’t mar in beheinde ynternetferbining hawwe, organisearret de gemeente op tongersdei 30 april yn MFC De Helling yn Winsum in gearkomste oer hoe’t ynvestearre wurde kin yn de oanlis fan in glêstriednetwurk. Ynteressearren binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan mei oan de Junior Rely. Bydragen kinne noch ynstjoerd wurde oant 1 maaie en de bêste Fryske ynstjoeringen wurde beleanne mei in jildbedrach.

  mear lêze
 • It gemeentehûs is ticht op moandei 27 april 2015 yn ferbân mei Keningsdei. Hâld hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

  mear lêze
 • Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Doch dan mei oan de Rely Jorritsma Fûns priisfraach. Bydragen kinne noch ynstjoerd wurde oant 1 maaie en de bêste Fryske ynstjoeringen wurde beleanne mei in jildbedrach.

  mear lêze
 • Op tiisdei 14 april hat de gemeente Littenseradiel de kaaien yn ûntfangst nommen fan in folslein elektryske oandreaun bestelauto. De gemeente wol hjirmei it elektrysk riden fierder stimulearje, en it omtinken foar duorsumens binnen de gemeente sichtber meitsje.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl