Home

 • Wenje jo yn Baaium, Spannum, Winsum of Wjelsryp? Dan wenje jo mei yngong fan 1 jannewaris 2018 yn de gemeente Waadhoeke. Hoe moat de tsjinstferliening foar dizze nije gemeente der aanst útsjen? Der is in fisy oer makke en wy binne benijd nei jo miening en ynbring by dit tema. Prate jo mei op 31 oktober (Winsum), 2 (Frentsjer), 7 (Sint Anne) of 8 novimber (Dronryp)?

  mear lêze
 • Mantelsoargers binne minsken dy’t lang soargje foar in groanysk sike of in oar persoan dy’t harren neist stiet en him sels allinnich net rêde kin. Net om’t se in helpferlienend berop hawwe, mar om’t se in sosjale relaasjes mei dizze persoan hawwe. Dit kin in partner, âlder as bern wêze, mar ek in oar famyljelid, freon, kunde of buorman.

  mear lêze
 • Sûnt jannewaris wurket Reimert Bouw en Infrastructuur yn opdracht fan de provinsje Fryslân oan it krúspunt by Hilaard. Fan Hilaard of rjochting de Hoptilsterdyk komt in autotunnel. De tunnel giet skylk ûnder de provinsjale dyk troch. Liket it jo nijsgjirrich om efkes op it bouplak te sjen? Dan binne jo fan herte wolkom mei de iepen dei op sneon 29 oktober!

  mear lêze
 • Mantelsoargers hawwe faak in grut, leafdefol plichtbesef en ferantwurdlikheidsgefoel en dogge harren wurk meastal yn stilte. Se siferje harren sels wei, alle oandacht rjochtet him op ’e noed foar in oar.

  mear lêze
 • Alle jierren wurdt der in Nacht fan de Nacht organisearre om de klam te lizzen op de skjintme fan it wiere tsjuster. Natuurmonumenten organisearret op sneon 29 oktober, troch de súksesfolle kuiers yn de ôfrûne jierren, wer in nachtkuiertocht troch it unike reservaatgebiet “De Leonserpolder”.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel docht mei oan de Duurzame Huizen Route en wol ynwenners oanmoedigje om harren wenning iepen te stellen. Elkenien dy’t ûnderfinings diele wol, kin syn hûs oanmelde fia www.duurzamehuizenroute.nl. Hûseigners dy’t op 5 en 12 novimber harren wenning iepenstelle, meitsje kâns op in wykein fuort yn in duorsum sjalet fan VeluwsBospark yn Putten.

  mear lêze
 • Ein 2016/begjin 2017 wurdt op ferskate lokaasjes yn de gemeente Littenseradiel bermferhurding oanbrocht en asfaltûnderhâld útfierd.

  mear lêze
 • Op woansdeitejûn 2 novimber wurdt fan 20.00 oere ôf wer de ynformaasjejûn foar nije ynwenners organisearre. Under dizze gearkomste wolle wy de nije ynwenners yn ‘e kunde komme litte mei it gemeentebestjoer en fertelle wy oer de taken wêr’t de gemeente ferantwurdlik foar is.

  mear lêze
 • Offal is weardefol. Wêrom? Om’t der nij guod fan makke wurde kin. Wat jo yn de Sortibak smite, krijt letter in nij libben yn in oare foarm. En dat is moai, want dêrtroch hoege der gjin nije grûnstoffen út de ierde helle te wurden foar nije produkten.

  mear lêze
 • Op moandei 7 novimber 2016 organisearret de gemeente Littenseradiel wer in Sportadvyskafee. Dit bart yn gearwurking mei Sport Fryslân en buorgemeente Súdwest-Fryslân.

  mear lêze