Home

 • De wurksumheden by krúspunt Winsum binne hast klear. Nei de boufak is der noch ien ôfsluting. De N384 tusken de nije rotonde by Winsum en rotonde Kleasterdyk krijt in nije laach asfalt. De dyk is dêrom ôfsletten fan 22 augustus 07.00 oere oant en mei 5 septimber 07.00 oere.

  mear lêze
 • Yn de fakânsjeperioade is der minimale besetting yn it gemeentehûs. Hjirtroch kin it foar komme, dat de meiwurker wêr’t jo mei prate wolle, net oanwêzich is. Wy riede jo dêrom oan om yn it foar in ôfspraak te meitsjen of om jo fraach te stellen fia it algemiene e-mailadres: info@littenseradiel.nl.

  mear lêze
 • De brêge yn de Sânleansterdyk by Reahûs is stremd foar alle ferkear fan moandei 5 septimber (fanôf 6.45 oere) fanwege grut ûnderhâld. De ferwachting is dat de brêge fanôf freed 21 oktober (16.00 oere) wer foar alle ferkear tagonklik is.

  mear lêze
 • De suksesfolle regeling ‘asbest derôf, sinnepanielen derop’ krijt in ferfolch. Nei’t de regeling oant juny 2016 iepenstie foar agraryske gebouwen, kinne no ek eigeners fan oare gebouwen mei asbestdakken dêrfan profitearje. Doel dêrfan is harren te stimulearjen om it asbest fuort te heljen en sinnepanielen op it dak te lizzen. Mei-inoar is dêrfoar € 500.000,00 beskikber.

  mear lêze
 • Fan tiisdei 19 july oant en mei tiisdei 13 septimber is der gjin ynrinsprekoere fan de buertplysje yn it gemeentehûs yn Wommels. It earste ynrinsprekoere nei de fakânsjeperioade is op tiisdei 20 septimber 2016 fan 16.30 oant 17.30 oere.

  mear lêze
 • Ynwenners fan Littenseradiel en Súdwest-Fryslân dy't mear help yn de húshâlding nedich hawwe dan't se fia de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krije, kinne gebrûk meitsje fan de saneamde Himmelsjek.

  mear lêze
 • Sûnt 1 juny 2016 kinne eigners fan wenten yn Fryslân subsydzje oanfreegje foar enerzjybesparjende maatregels, mei as doel de wenning nei it nivo ‘Nul op ’e Meter ’ (NOM) te bringen. De regeling is yn trek.

  mear lêze
 • Boargemaster en wethâlders fan de gemeente De Fryske Marren kenne alle jierren stúdzjebeurzen út it Vrouwe CJ Rengersleen ta. De stúdzjebeurs is bedoeld foar studinten fan heger beropsûnderwiis of wittenskiplik ûnderwiis.

  mear lêze
 • Fryske monuminten en karakteristike bouwurken, sa as suverfabriken of gemalen, kinne restaurearre wurde en in nije bestimming krije. Dêrfoar is dit jier 1,5 miljoen euro subsydzje beskikber. Ynteressearren kinne tusken 12 en 19 septimber in subsydzjeoanfraach yntsjinje.

  mear lêze
 • Hieltyd mear ynwenners en ûndernimmers kieze derfoar om berjochten fan oerheidsynstânsjes oer ûntwikkelings yn harren buert digitaal te ûntfangen. Dêrby giet it om fergunnings, (bou)plannen en regeljouwing.

  mear lêze