Home

 • Mei yngong fan 1 july 2015 wurdt it rydbewiis útwreide mei kategory T. Mei kategory T op it rydbewiis meie jo in lân- en boskboutrekker (LBT) en in reau mei beheinde feart (MMBS) bestjoere op ‘e iepenbiere dyk.

  mear lêze
 • De gemeente sil nei de boufak begjinne mei it op ‘e nij ynrjochtsjen fan trije strjitten yn Wommels. Hoe’t de planning fan it wurk der krekt útsjocht, is no noch net dúdlik. Mar troch de gemeentlike webside, de sosjale media en/of de gemeentepagina’s yn Op ‘e Skille yn ‘e gaten te hâlden, kinne jo op ‘e hichte bliuwe fan ‘e útfiering.

  mear lêze
 • De oerwei Hilaarderdyk by Jellum en de oerwei Arsumerdyk by Jorwert binne troch ûnderhâldswurksumheden oan it spoar stremd foar alle trochgeande ferkear yn de nacht fan tiisdei 7 july op woansdei 8 july 2015 fan 22.30 oere oant 6.00 oere. Der kin wat gelûdslêst feroarsake wurde troch de oanwêzige masjines.

  mear lêze
 • Op tiisdeitejûn 23 juny kaam de klankboerdgroep foar de weryndieling Littenseradiel foar it earst by inoar. Dizze klankboerdgroep bestiet út in fertsjintwurdiging út de gemeenteried fan elk fan de sân gemeenten dy’t per 1 jannewaris 2018 fusearje of opsplitse. Underwerp fan petear wie it weryndielingsûntwerp wat yn it neijier yn de sân rieden tagelyk en lyklûdend fêststeld wurde moat.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel hat op moandei 22 juny 2015 by inoar west foar in mieningsfoarmjende en in beslútfoarmjende riedsgearkomste. Op de wurklist stienen mar leafst njoggen punten; hjirûnder komme de ûnderwerpen wêr’t it meast oer praat is, oan ‘e oarder.

  mear lêze
 • Acht ynwenners fan ferskillende doarpen yn ús gemeente hawwe besletten mei-inoar de mouwen op te strûpen en in boargerinisjatyf te starten, mei as doel fóár 2018 glêstriedynternet oan te lizzen yn alle wite gebieten fan Littenseradiel. Dat binne de gebieten dêr’t sûnder help fan ‘e oerheid net yn glêstried ynvestearre wurde sil.

  mear lêze
 • Geregeld heart de gemeente fan ûngemakken tusken fytsers. De iene giet no ienris hurder as de oare en de fytspaden en benammen binnenpaadsjes binne net oeral like breed. Dêrom ropt de gemeente de fytsers op om goed om inoar te tinken!

  mear lêze
 • Ut ynspeksje die bliken dat de asfaltferhurding op de Doarpsstrjitte yn Easterwierrum yn oanmerking kaam foar grut ûnderhâld. It giet om it part fanôf ûngefear de Skuorrehôfwei oant de beboude kom-grins. Tagelyk binne ek de fuotpaden oan beide kanten fan dit dykfak op 'e nij bestraat.

  mear lêze
 • Ferline wike is begûn mei de oanlis fan it lêste part fan it rekreative fytspaad lâns De Swette. Dat is ûnderdiel fan in projekt om lâns it wetter in rekreative fytsferbining tusken Ljouwert en Snits te realisearjen. Dit projekt sil nei alle gedachten healwei septimber klear wêze.

  mear lêze
 • De gemeente siket wer nei de bêste Frysktalige bydrage dy’t dit jier yn Littenseradiel yn in doarpskrante of op in doarpswebside stien hat. Hjirmei wol de gemeente Littenseradiel it brûken fan de Fryske taal stimulearje. Foar de trije bêste stikken binne der jildprizen beskikber.

  mear lêze