Home

 • Partikuliere wenning- en appartemintseigners en ferieningen fan eigeners kinne subsydzje oanfreegje foar enerzjybesparjende maatregels. Likernôch 20 prosint fan de ynvestearring kin weromfrege wurde by it Ryk as der op syn minst twa enerzjybesparjende maatregels troffen wurde.

  mear lêze
 • Oannimmersbedriuw Oosterhof Holman fiert oant en mei 30 septimber wurksumheden út oan de brêge yn de Van Eysingaleane yn Easterein. It is nedich om hjirfoar ien dykhelte ôf te sluten. Jo kinnen hjir as dykgebrûker lêst fan hawwe.

  mear lêze
 • It krúspunt yn de Froonackerdyk (N384) by Wjelsryp wurdt ôfsletten fan moandei 3 oktober oant en mei freed 28 oktober. It krúspunt by Wjelsryp feroaret yn in ovonde, in ovale rotonde.

  mear lêze
 • Foar de simmer hawwe boargemaster en wethâlders del west by de measte doarpen yn de gemeente om te praten oer de weryndieling. Allinnich de ynwenners fan Wommels, Kûbaard en Iens kamen foar de simmer noch net oan bar.

  mear lêze
 • De mienskiplike Weryndielingskommisje fan de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel komt gear op tongersdei 6 oktober om 19.30 oere yn de sintrale hal fan it gemeentehûs yn Frjentsjer.

  mear lêze
 • Mantelsoargers binne minsken dy’t lang soargje foar in groanysk sike of in oar persoan dy’t harren neist stiet en him sels allinnich net rêde kin. Net om’t se in helpferlienend berop hawwe, mar om’t se in sosjale relaasjes mei dizze persoan hawwe. Dit kin in partner, âlder as bern wêze, mar ek in oar famyljelid, freon, kunde of buorman.

  mear lêze
 • Mantelsoargers siferje harsels wei en dogge harren wurk faak yn stilte. Alle oandacht rjochtet him op ’e noed foar in oar.

  mear lêze
 • Goed nijs foar fytsers en fuotgongers: se kinne fanôf moandei 19 septimber wer oer de brêge yn de Sânleansterdyk by Reahûs. Sa komt der dus ek in ein oan it tydlike pontferkear, dat Oane Engelsma fan kamping De Finne yn de ôfrûne wiken foar de skoalbern fersoarge.

  mear lêze
 • logo buurtsportwerk
  Sociaal Vitaal (16-09-2016)

  De gemeente Littenseradiel set it sportprojekt ‘Sociaal Vitaal’ fan Sport Fryslân yn, om senioaren striidberder, selsstanniger, fitter en sosjaler te meitsjen en te hâlden. Hja sille hjirtroch nei alle gedachten minder soarch nedich hawwe.

  mear lêze
 • Snoeiôffal oanmelde! (16-09-2016)

  Yn wike 42 wurdt it snoeiôffal wer ophelle. Jo kinne jo oanmelde oant freed 14 oktober, 12.00 oere. Dit kin tillefoanysk fia (0515) 334495 of mei it digitale formulier fia ûndersteande link. Dêr fine jo ek mear ynformaasje oer it oanbieden fan it snoeiôffal.

  mear lêze