Home

 • Op woansdei 7 oktober wurdt yn Partycentrum De Stolp yn Snits in ynformaasjegearkomste, dy’t fergees is, organisearre oer feroarings yn de soarch, wolwêzen en ynkommen. De gearkomste is fan 19.30 oant 21.30 oere; de seal is iepen om 19.00 oere. Jo kinne dan alfêst in kopke kofje of tee krije en de ynformaasjestand besykje.

  mear lêze
 • De provinsje Fryslân wurket tegearre mei de mienskip oan it werstel en behâld fan it Fryske lânskip en de kultuerhistoarje. Hjirfoar makket de provinsje foar 2015 in bedrach fan € 440.000,00 frij. Inisjatyfnimmers kinne fan 1 oant en mei 21 oktober 2015 in subsydzjeoanfraach yntsjinje.

  mear lêze
 • Ria Titia Spaanstra út Hilaard eksposearret yn it gemeentehûs. De eksposysje is de earste sûnt lange tiid en betsjut foar har it begjin fan in nije perioade yn har libben. Mei har kleurrike en sa as se it sels omskriuwt ‘spiritueel realistyske’ skilderijen wol se it libben fiere. De eksposysje is noch oant ein oktober ûnder kantoartiden yn it gemeentehûs fan Littenseradiel te sjen.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel komt op moandei 12 oktober 2015 om 19.30 oere byinoar foar in mienings- en beslútfoarmjende riedsgearkomste. Jo binne fan herte wolkom yn it gemeentehûs yn Wommels.

  mear lêze
 • Snoeiôffal oanmelde! (02-10-2015)

  Yn wike 42 wurdt it snoeiôffal wer ophelle. Jo kinne jo oanmelde oant freed 9 oktober, 12.00 oere. Dit kin tillefoanysk fia (0515) 334495 of mei it digitale formulier fia de link hjirûnder.

  mear lêze
 • Wethâlder Bram Bonnema hat mei de lanlike ‘Burendag’ op sneon 26 septimber, de nije natuer-moetingstún yn Wiuwert offisjeel iepene. Dêrnei wienen der yn de moetingstún foar ferskate aktiviteiten organisearre jong en âld.

  mear lêze
 • Op sneon 26 septimber hawwe de strjitten Felsumerleane, Plattedyk en Bonkwert yn Spannum mei-inoar ‘Burendag’ fierd. ‘Burendag’ is in dei dat in protte minsken wat goeds dogge foar inoar en foar de buert. Yn Spannum stie de fynberens foar de helptsjinsten sintraal.

  mear lêze
 • De mienskiplike Weryndielingskommisje fan de gemeenten Frjentsjerteradiel, It Bildt, Littenseradiel en Menameradiel komt gear op woansdei 14 oktober 2015, om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Sint Anne. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • De boargemasters fan it Bildt, Frjentsjerteradiel, Littenseradiel en Menameradiel meitsje op woansdei 14 oktober 2015 de útslach bekend fan de ferkiezing foar in nije gemeentenamme. Ynwenners mei stimrjocht koenen oant en mei 30 septimber kieze út de nammen Franeker, Nij-Westergo of Waadhoeke. Der binne goed 14.000 stimmen útbrocht, wêrfan ûngefear 8000 digitaal en 6000 fia de stimkaart.

  mear lêze
 • Op snein 4 oktober komt de StreetTalk crew fan stichting TeamAlert wapene mei foto- en fideokamera nei De Nacht fan Boazum. De foarljochtingsmeiwurkers sille mei jongerein yn petear en litte freonegroepen mei inoarren diskusjearje oer stellingen oer ferkearsfeiligens. TeamAlert, dé organisaasje foar ferkearsfeiligens foar en troch jongerein, makket jongeren mei StreetTalk bewust fan de risiko’s yn it ferkear en de eigen ferantwurdlikens dy’t jongeren hjir yn hawwe.

  mear lêze