Home

 • Spitigernôch is de Gearhing behindere om oansteande moandei 2 maart oanwêzich te wêzen yn it Rûntepetear. Dat betsjut dat it punt ‘Jierprogramma en begrutting Stifting Gearhing’ moandei fan de wurklist helle wurde sil.

  mear lêze
 • Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe op 17 desimber 2014 it beslút nommen om de stavering fan it Frysk op fjouwer punten oan te passen of oan te foljen. Ein jannewaris 2015 is de nije offisjele stavering fan it Frysk definityf fan krêft wurden. Yn de taheakken fine jo de oanpassingen; op Taalweb fine jo digitale helpmiddels om (better) Frysk te skriuwen.

  mear lêze
 • De ôfdieling Boargersaken fan de gemeente Littenseradiel krijt sûnt jannewaris 2015 wol gauris fragen oer de identifikaasjeplicht yn de soarch. Dit hâldt yn dat as jo medyske soarch krije, jo jo identifisearje kinne moatte mei in jildich identititeitsbewiis. Dit jildt foar elkenien, dus ek foar minderjierrigen jonger as 14 jier en yn de hiele soarchsektor.

  mear lêze
 • Sneon 21 maart 2015 is de lanlike kompostdei. De gemeente Littenseradiel stipet, yn gearwurking mei leanbedriuw Frankena út Winsum, dizze dei troch it fergees beskikber stellen fan kompost. Om minsken te betankjen foar harren goede ôffalskieding, mar ék om stil te stean by it belang fan it skieden ynsammeljen fan gft.

  mear lêze
 • Fan moandei 9 maart ôf is de Froonackerdyk (N384) fjouwer moanne lang ôfsletten foar ferkear. It giet om it stik fan de krusing mei de N359 by Winsum oant Dearsum. De provinsje wurket dêr oan de dyk. Foar mear ynformaasje oer it wurk en de omliedingsrûtes is der op woansdei 4 maart fan 19:00 oant 21:00 oere in ynrinjûn yn MFC de Wjukken yn Mantgum.

  mear lêze
 • Wolle jo witte wat Koersbal is? Dat kin. Buertsportwurk Littenseradiel organisearret op freed 6 en 20 maart 2015 yn gearwurking mei Jeu de Boulesferiening ‘De Wjukslach’ út Mantgum twa moarnskoften om mei dy sport yn de kunde te kommen. Fan 10.30 ôf binne alle senioaren út Wommels en omkriten fan herte wolkom yn Nij Stapert.

  mear lêze
 • Begjin maart begjint de provinsje wer mei de wurksumheden oan de Froonackerdyk. It giet om it stik fan Easterlittens oant Dearsum. It wurk duorret oant likernôch healwei july. De provinsje organisearret op 4 maart in ynrinjûn yn Mantgum om belangstellenden te ynformearjen en om fragen te beäntwurdzjen.

  mear lêze
 • De provinsje Fryslân komt mei in kredytfasiliteit (liening) foar boeren mei mûzeskea oan harren lân. It giet om lienings foar boeren dy’t troch dizze pleach harren bedriuw net fuortsette kinne.

  mear lêze
 • Yn maart en april fine de jierlikse groepsfaksinaasjes plak yn de provinsje Fryslân. Alle bern dy’t berne binne yn 2006 en famkes dy’t berne binne yn 2002 wurde oproppen troch GGD Fryslân. Foar de bern út Littenseradiel steane de faksinaasjes plend op woansdei 11 maart.

  mear lêze
 • De Keninklike Lânmacht hâldt fan 9 oant en mei 12 maart 2015 in militêre oefening yn Noard-Nederlân. It giet om in standert ferkenningsoefening yn it gebiet tusken Frjentsjer, Eemshaven, Klazinaveen en Emmeloord.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl