Home

 • (Dit artikel is allinne beskikber yn it Nederlânsk.)

  In verband met de aankomst van de eerste slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne op Nederlandse bodem is voor woensdag 23 juli 2014 een vlag- en luidinstructie vastgesteld. Vlag halfstok overdag, klokken luiden tussen 15.55 uur en 16.00 uur.

  mear lêze
 • Op tiisdei 5 augustus is der gjin wolstânsgearkomste yn it gemeentehûs yn Wommels. De bouplannen wurde yn dizze perioade ta beoardieling nei Hûs en Hiem stjoerd.

  mear lêze
 • Fan 4 oant en mei 29 augustus 2014 sil yn Wommels, op de lokaasje fan de eardere terp Stapert (oan it ein fan de strjitte Hofkamp), in opgraving útfierd wurde troch argeologen fan de Rijksuniversiteit Groningen. Dizze opgraving hat gjin konsekwinsjes foar it trochgeande ferkear.

  mear lêze
 • Yn ferbân mei it fernijen fan de spoarkonstruksje op parten fan it trajekt Starum-Ljouwert binne ûndersteande oerwegen ôfsletten foar al it trochgeande ferkear.

  mear lêze
 • It is moai waar en do hast nocht om te farren. Kensto de regels op it wetter? Fynst de wichtichste regels yn it pdf-bestân hjirûnder. Tink bygelyks goed nei foardatst de gashendel iependraaist, want de boetes binne heech!

  mear lêze
 • Troch boargemaster en wethâlders fan de gemeente De Friese Meren wurde alle jierren stúdzjebeurzen út it Vrouwe CJ Rengersleen takend. Om foar in beurs yn oanmerking te kommen moat foldien wurde oan ûndersteande betingsten.

  mear lêze
 • It kabinet hat de regeling 'Compensatie eigen risico' (Cer) mei yngong fan dit jier ôfskaft. Dat betsjut dat dizze kompensaasje dit jier net mear útbetelle wurdt.

  mear lêze
 • It kolleezje fan B&W fan Littenseradiel hat op 8 july ll. besletten net mei te wurkjen oan wynmûneklusters yn har gemeente. Dit nei oanlieding fan de plannen yn it ramt fan ‘Fryslân foar de Wyn’. It kolleezje siket nei oare mooglikheden yn de tapassing fan duorsume enerzjy.yn’.

  mear lêze
 • Op 28 febrewaris 2014 binne de oanslaggen gemeentlike belestingen 2014 ferstjoerd. Hjirby waard de mooglikheid jûn om de oanslach fan maart 2014 ôf alle moannen yn fiif terminen te beteljen.

  mear lêze
 • logo Mei-inoar
  Ynkeap Sosjaal Domein (15-07-2014)

  Fanôf 2015 krije gemeenten der in protte taken by op it gebiet fan wurk, soarch en jeugd. De gemeenten Littenseradiel, De Friese Meren en Súdwest-Fryslân sille tegearre ôfspraken meitsje mei organisaasjes (oanbieders) oer de lichte- en spesjalistyske stipe.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl