Home

 • Op freed 27 novimber 2015 wie de jierlikse feestjûn foar de frijwillige brânwacht fan Littenseradiel. De korpsen fan Wommels en Mantgum krije alle jierren in diner oanbean yn it gemeentehûs yn Wommels, as tank foar harren ynset. Boargemaster Johanneke Liemburg hat dizze jûn mar leafst 4 jubilarissen fan Brânwacht Mantgum yn it sintsje setten.

  mear lêze
 • Foar Littenseradiel betsjut de weryndieling fan 2018 dat de gemeente in trije dielen opsplitst wurdt. De kaart mei de nije grinzen dy’t troch ús gemeente rinne, is opnommen yn it weryndielingsûntwerp dat no op besjen leit. Om’t dy kaart net hiel detaillearre is, soarget de gemeente Littenseradiel derfoar dat der yn alle doarpshuzen fan ús gemeente en it gemeentehûs sels in grutte kaart komt dêr’t de grinzen dúdlik op steane.

  mear lêze
 • Yn ferbân mei in krystmerk binne de Tsjerkebuorren en de Skâns yn Winsum stremd foar alle ferkear op sneon 12 desimber fan 7.00 oant 20.00 oere. It ferkear wurdt omlaat oer de Pier Winsemiusleane.

  mear lêze
 • Op moandei 7 desimber stjoert de oerheid rûn 12.00 oere in NL-Alert kontroleberjocht. Oan de hân fan dit kontroleberjocht kinne jo neigean oft jo mobyl goed ynsteld is. Om’t it in kontroleberjocht is, hoege jo neat te dwaan. Dat is ek dúdlik oanjûn yn it berjocht. Hawwe jo jo mobyl noch net ynsteld foar NL-alert? Gean dan no nei www.nl-alert.nl.

  mear lêze
 • It earste wurk by Wommels Súd is klear. Mei dizze publikaasje ynformearje wy jo oer it brûken fan de fernijde (bajonet)krusing yn de N359 fanôf 7 desimber 2015.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel hat op 12 novimber 2015 in weryndielingsûntwerp fêststeld ta weryndieling tusken sân gemeenten. Dit beslút leit fan tiisdei 17 novimber ôf acht wiken op besjen. Yn dizze termyn kin elk skriftlik of mûnling syn sjenswize kenber meitsje oan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders.

  mear lêze
 • Snoeiôffal oanmelde! (26-11-2015)

  Yn wike 50 wurdt it snoeiôffal wer ophelle. Jo kinne jo oanmelde oant freed 4 desimber, 12.00 oere. Dit kin tillefoanysk fia (0515) 334495 of mei it digitale formulier fia de link hjirûnder.

  mear lêze
 • By in foarstelling ta eare fan it 25-jierrich bestean fan de Jeugdteaterskoalle yn Ljouwert op woansdei 25 novimber krige Hilde Mulder út Jorwert ta har ferrassing in Keninklike ûnderskieding foar har jierrenlange ynset foar it Frysk toaniel en benammen it jongereintoaniel. Sy waard beneamd ta ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.

  mear lêze
 • Op tiisdei 1 desimber wurdt fan 19.30 oant 22.00 oere in rekreaasje- en toerismejûn organisearre yn Café Baard (Dekemawei 9). De gearkomste is rjochte op ûndernimmers út de toeristyske sektor en is in inisjatyf fan de regio-oanjager fan Noardwest-Fryslân, de hear Douwe Gerlof Heeringa, yn gearwurking mei de gemeente Littenseradiel.

  mear lêze
 • Woansdei 16 desimber 2015 meitsje de boargemasters fan het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel bekend hokker namme harren nije fúzjegemeente krijt. De twadde stimronde is no ôfrûn; ynwenners mei stimrjocht koenen oant en mei 24 novimber kieze út de nammen Nij-Westergo of Waadhoeke. Der binne goed 15.000 stimmen útbrocht.

  mear lêze