Home

 • De gemeente Littenseradiel siket ek yn it lêste jier fan har bestean nei de bêste Frysktalige bydrage dy’t yn 2017 yn ús gemeente yn in doarpskrante of op in doarpswebside stien hat. Hjirmei wol de gemeente Littenseradiel it brûken fan de Fryske taal stimulearje. Foar de trije bêste stikken binne der jildprizen beskikber.

  mear lêze
 • In part fan de Harmen Sytstrawei yn Baard (fan de Dekemawei ôf oant ûngefear Harmen Sytstrawei 5) op ‘e nij bestraat en is dêrom stremd fan moandei 26 juny oant en mei freed 30 juni 2017.

  mear lêze
 • It folgjende rûntepetear is op moandei 3 juli 2017 om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Op woansdei 21 juny 2017 diene sa’n 80 learlingen fan it Bogerman College út Wommels mei oan de jierlikse Coolfit! Leefstyldei. It projekt is bedoeld om in sûne leefstyl foar jongerein tusken 12 en 18 jier te befoarderjen.

  mear lêze
 • Op woansdei 14 juny presintearren 12 learlingen fan Bogerman yn Wommels allerhande kreative oplossings foar it swalkôffalprobleem oan wethâlder Reijndorp. De gemeente sil sjen wat der útfierd wurde kin en wat se hjirfan oerdrage kinne oan de nije gemeenten.

  mear lêze
 • Fan moandei 26 juny ôf oant en mei freed 4 augustus 2017 is de Skillaerderdyk yn Mantgum, fan de Seerp van Galemawei ôf oant en mei Skillaerderdyk nû. 15 (brânwachtkazerne/gemeentewurkpleats), ôfsletten foar alle ferkear yn ferbân mei riolearringswurksumheden.

  mear lêze
 • Foar elkenien dy’t op syk is nei spesifike kennis oer enerzjybesparjende maatregels organisearret de Nationale Duurzame Huizen Route tematours. Op sneon 8 july is de tematour ‘Lucht/wetter-waarmtepomp’ yn Ysbrechtum.

  mear lêze
 • Eigners fan in gemeentlik monumint of karakteristyk gebou yn Fryslân kinne fan no ôf in liening mei in lege rinte oanfreegje foar it restaurearjen én it ferduorsumjen en/of werbestimmen fan harren monumint.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel docht ek dit jier wer mei oan de ynsamlingsaksje fan Taxussnoeisel. Mei dizze ynsamlingsaksje wurdt it snoeisel fan de Taxus Baccata sammele.

  mear lêze
 • In part fan de Gibbeflecht yn Mantgum (fan De Finne/de Wide Hoeke ôf oant Master Jansenstrjitte) wurdt op ‘e nij bestraat en is dêrom stremd fan moandei 19 juny oant en mei woansdei 28 juny 2017.

  mear lêze