Home

 • Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan oan de Junior Rely mei. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach.

  mear lêze
 • Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Doch dan mei oan de Rely Jorritsma Fûns priisfraach. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach.

  mear lêze
 • Moandei 5 jannewaris is de romte fan it gebietsteam Littenseradiel offisjeel yn gebrûk naam yn oanwêzigens fan alle teamleden, teamlieder Anita Modderman en it kolleezje fan Littenseradiel. De lokaasje, de Brede Skoalle “It Trochpaad” yn Wommels, is bedoeld as wurkromte foar de teamleden. Mar as it net mooglik is in keukentafelpetear thús te fieren, dan kin it dêr ek hâlden wurde.

  mear lêze
 • Freed 23 jannewaris hat wethâlder Bram Bonnema der nochris op út west om twa dinerbonnen út te dielen oan minsken mei de offal-app op de mobyl en de stikker op de grize kontener. De winners fan de dinerbonnen binne Jan Rezel út Easterein en Sita Foekema út Hidaardersyl; sy koenen de ôffalapp sjen litte.

  mear lêze
 • It folgjende rûntepetear is op moandei 2 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel hat op moandei 19 jannewaris by inoar west foar in riedsgearkomste. Der stienen net folle punten op de wurklist, dat de gearkomste wie alwer betiid ôfrûn. Der is ûnder oaren praat oer de ynfiering fan it ‘kindpakket’ en de beneaming fan leden fan de Wolstânskommisje.

  mear lêze
 • Fan moandei 12 oant en mei freed 16 jannewaris stie wensoarchsintrum Nij Dekama yn Weidum yn it teken fan ‘mei-inoar aktyf’. Tegearre mei de aktiviteitenbegelieding fan Nij Dekama hat buertsportcoach Lammert Harkema fan de gemeente Littenseradiel dizze beweechwike foar senioaren organisearre.

  mear lêze
 • Mei dizze publikaasje wolle wy jo ynformearje oer it struibelied yn ús gemeente.

  mear lêze
 • De organisaasje is begûn mei de tarieding fan de Keunstrûte Littenseradiel – griene edysje - dy’t hâlden wurdt yn it wykein fan 16 en 17 maaie 2015. As earste naam wethâlder Marja Reijndorp yn it gemeentehûs yn Wommels de nije poster yn ûntfangst fan John van den Berg fan it organisaasjeteam.

  mear lêze
 • De gemeente hat der fan 1 jannewaris ôf in grut oantal taken bykrigen op it mêd fan soarch, wurk en jeugd. De gemeente wol foar al dizze saken ien oansprekpunt: it gebietsteam. Dêryn wurkje (skoalle)maatskiplik wurkers, buro jeugdsoarch, âlderenwurkers en sosjaal wurkers mei inoar gear. It gebietsteam Littenseradiel is moandei 5 jannewaris fan start gongen.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl