Home

 • Gemeente Littenseradiel skriuwt sûnt 2011 alle jierren in wedstryd út foar de bêste Frysktalige bydrage oan de 'doarpssjoernalistyk'. De karkommisje hat foar dizze lêste edysje stikken nominearre út de doarpskranten Diggelfjoer fan Wommels en de Rûnkranter fan Weidum/Jellum/Bears.

  mear lêze
 • De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) wurket der sûnt 2005 oan om ypsykte ûnder kontrôle te krijen en de iperen as soarte behâlde te litten foar Fryslân. Dit docht de SIF ûnder oaren troch it planten fan iperen by partikulieren.

  mear lêze
 • Yn Nederlân binne sa’n 4 miljoen mantelsoargers. Fan harren binne der ûngefear 600.000 dy’t net allinnich lange tiid (mear as trije moannen) mar ek yntinsyf (mear as acht oeren yn ’e wike) help jouwe.

  mear lêze
 • Tink derom: op tiisdei 5 desimber is de ôfdieling Boargersaken jûns ticht yn ferbân mei Sinteklaasjûn.

  mear lêze
 • De glêdensbestriding yn Littenseradiel wurdt al fan no ôf oan útfierd troch de nije gemeenten. Om’t healweis it ‘struiseizoen’ de gemeente Littenseradiel net mear bestiet, binne alfêst ôfspraken makke mei dy nije gemeenten oer it struien.

  mear lêze
 • De mienskiplike Weryndielingskommisje fan de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel komt gear op tiisdei 21 novimber om 19.30 oere yn it gemeentehûs yn Sint Anne.

  mear lêze
 • Op sneontemiddei 11 novimber wie der yn It Trochpaad yn Wommels wer in middei foar mantelsoargers yn ús gemeente. Gemeente Littenseradiel organisearre dizze middei om de mantelsoargers yn ús gemeente yn it sintsje te setten.

  mear lêze
 • Yn Fryslân en fier dêrbûten, it wurkgebiet fan Omrin, wurde plestik ferpakkings net apart ynsammele. Dat is oars as yn it grutste part fan Nederlân en ropt dêrom in protte fragen op. Wêrom meie wy plestik gewoan yn de Sortibak smite? En dogge wy it yn it ramt fan ôffalskieding dêrtroch net folle minder as yn de rest fan ús lân?

  mear lêze
 • Stimme op 22 novimber! (09-11-2017)

  Op 22 novimber oansteande binne der yn dizze regio gemeenteriedsferkiezings. De ferkiezings binne betiid fanwege de gemeentlike weryndielingen. As it goed is, hawwe jo jo stimpas al ûntfongen. Ferjit dus net te stimmen op 22 novimber.

  mear lêze
 • Boargerinisjatyf Nij Baarderadeel krijt in bydrage fan € 2.500,- út it Foarinoar Fûns om yn de tsien doarpen dy’t oergean nei de gemeente Ljouwert, in bijeflinterlint te realisearjen.

  mear lêze