Home

 • Jo sjogge immen yn jo buert dy’t mei in protte belangstelling by ferskate hûzen nei binnen sjocht. Dy persoan rint efkes fuort, kom werom en makket in rûntsje om it hûs. In bytsje nuver, mar miskien is it wol gewoan in ferver dy’t in offerte meitsje wol? Jo fiele dat it net kloppet.

  mear lêze
 • Buertsportwurk Littenseradiel organisearret, yn de Nasjonale Sportwike, yn gearwurking mei it Seniorenplatform, trije fyts- en kuierdagen yn Wommels, Weidum en Winsum foar senioaren yn de gemeente. Alle 55-plussers út de gemeente wurde fan herte útnoege diel te nimmen oan dizze sportive dagen.

  mear lêze
 • Willy Sybesma út Easterein eksposearret de kommende moannen yn it gemeentehûs mei har hobby dy’t út de hân rûn is: fotografy. Om’t wy wer op nei it moaie waar geane, is it tema fan de eksposysje ‘Strân en see’. Rinnende lâns de prachtige foto’s yn de steigerhouten listen komt it gefoel fan de simmer jo temjitte.

  mear lêze
 • It alarm wurdt ien kear yn’e moanne testen, op de earste moandei fan de moanne om 12.00 oere, om te kontrolearjen oft de sirene oeral wurket en te hearren is, mar ek om it alarmsysteem by it publyk yn it bewustwêzen te hâlden.

  mear lêze
 • Witte jo hokker foarsjennings der by jo yn de omkriten binne op it mêd fan wenjen, soarch, wolwêzen, wurk, ynkommen, jeugd, opfieding en ûnderwiis? Sjoch foar in folslein oersjoch op de saneamde Sosjale Kaart. Dizze is te finen op https://sudwestfryslan.socialekaartnederland.nl/.

  mear lêze
 • It gemeentehûs is ticht fan freed 3 april oant en mei moandei 6 april yn ferbân mei Goed Freed en Peaske. Hâld hjir rekkenskip mei, bygelyks by it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

  mear lêze
 • Buertsportwurk Littenseradiel organisearre op freed 6 en 20 maart, yn gearwurking mei Jeu de Boulesferiening 'De Wjukslach' út Mantgum en de aktiviteitenbegelieding fan Nij Stapert, twa moarnskoften om yn de kunde te kommen mei Koersbal.

  mear lêze
 • Fan 28 maart oant 30 april 2015 fynt foar de twadde kear it Fryslân Wenoffensyf plak. It Wenoffensyf begjint op 28 maart mei in Iepen Hûzenrûte en op sneon 11 april steane de doarren fan it gemeentehûs foar jo iepen. Op de gemeentlike wenmerk kinne jo ynformaasje krije oer alles wat mei it keapjen, (ver)bouwen, oanpassen of ynrjochtsjen fan in hûs te krijen hat. It tema fan de wenmerk is ‘Wenkomfort’.

  mear lêze
 • It folgjende rûntepetear is op moandei 30 maart 2015 om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • De wurksumheden oan de fyts- en fuotgongersbrêge tusken de Molewâl en de Dokter Sipke Stapertstrjitte yn Wommels binne in wike earder klear as plend. Op freed 20 maart wurde de lêste wurksumheden oan de brêge ferjochte. It nije brêgedek wurdt dan troch in teleskoopkraan op syn plak hong.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl