Home

 • Fan 1 septimber 2015 ôf feroaret de wize fan it dwaan fan oanjefte fan houlik (ûndertrou) en registrearre partnerskip. De wichtichste feroaring is dat der gjin oanjefte mear dien wurde moat yn de wengemeente, mar yn de gemeente wêr’t it houlik/registrearre partnerskip plakfynt.

  mear lêze
 • Buertsportcoach Lammert Harkema organisearret tegearre mei Swimbad De Klomp, Sportsintrum Akkermans en wensoarchsintrim Nij Stapert in symynstuif foar bern fan groep 3 oant en mei 8. Sport & spul, swimme en oare aktiviteiten wikselje inoar ôf yn in programma dat plakfynt op woansdeitemiddei 2 septimber.

  mear lêze
 • De Molmawei yn Rien/Lytsewierrum is stremd foar alle ferkear, fan Molmawei nû. 21 ôf oant en mei krusing Slachtedyk, fan tongersdei 3 septimber oant en mei freed 25 septimber 2015, yn ferbân mei grutskalich asfaltûnderhâld.441

  mear lêze
 • Op freed 21 augustus 2015 hat boargemaster Johanneke Liemburg yn MFC De Wjukken yn Mantgum, ûnder tasjend each fan de ûngefear 25 oanwêzigen, symboalysk it befolkingsregister fan Baarderadiel tafoege oan de webside www.allefriezen.nl.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel komt nei it simmerreses foar it earst wer by-inoar op moandei 31 augustus foar in rûntepetear. Hjirûnder fine jo in oersjoch fan alle gearkomsten fan dit neijier.

  mear lêze
 • Fan moandei 31 augustus ôf oant en mei sneon 5 septimber 2015, is de Van Sminialeane yn Wommels, fanôf de oansluting op nijbou Wommels Noard-East oant en mei Swingoerd, ôfsletten foar al it trochgeande ferkear, yn ferbân mei in rekonstruksje.

  mear lêze
 • De kommende moannen wurdt der yn Wommels drok oan de dyk wurke. Efter inoar binne de Van Sminialeane, Hottingawei en Keatsebaen troch dykwurksumheden minder goed berikber of sels efkes ôfsletten foar it ferkear. It ferkear wurdt dan twongen in rûte te kiezen oer de diken dy’t wol tagonklik binne.

  mear lêze
 • Deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Bram Bonnema krûpten op tongersdei 20 augustus wer efkes werom yn de skoallebanken. Op basisskoalle It Bynt krigen sy tegearre mei de learlingen les oer hoe’t se feilich de dykwursumheden by it krúspunt by Winsum passearje kinne. It kommende jier wurket de provinsje drok oan it krúspunt yn de dyk fan Boalsert nei Ljouwert. Mei de praktykles joegen provinsje Fryslân, gemeente Littenseradiel en oannimmer Jansma BV it offisjele startsein foar de wurksumheden oan it krúspunt yn de N359.

  mear lêze
 • Der wurdt in nij bestimmingsplan foar it hiele bûtengebiet fan de gemeente Littenseradiel behannele yn de ried. Op moandei 31 augustus kin der ynsprutsen wurde yn it rûntepetear oer it nij bestimmingsplan Bûtengebiet. Wa’t meiprate wol oer dit ûnderwerp, moat him melde by de griffy.

  mear lêze
 • De gemeente sil de Hottingawei, Keatsebaen en Van Sminialeane yn Wommels op 'e nij ynrjochtsje. Hjirûnder fine jo de plenning fan de wurksumheden.

  mear lêze