Home

 • Op freed 22 maaie hat wethâlder Bram Bonnema de Himmelwike-bokaal útrikt oan de learlingen fan groep sân en acht fan iepenbiere basisskoalle De Gielguorde yn Mantgum. De learlingen hellen yn ferhâlding it measte swalkôffal op fan alle dielnimmende skoallen en doarpsbelangen út de gemeente. Yn de Himmelwike leare bern hoe skealik swalkôffal is foar minske en omkriten en wat sy der sels tsjin dwaan kinne.

  mear lêze
 • Sûnt oktober 2014 wurket de provinsje oan de Froonackerdyk (N384). It giet om it part fan Dearsum oant de provinsjale dyk N359. It wurk wurdt útfierd yn fazes. Fanôf moandei 8 juny begjint it wurk oan de lêste faze, fan Easterlittens oant de krusing mei de N359. It dykpart fanôf de ôfslach It Hynstewaed oant de ôfslach Dekemawei is dêrom ôfsletten oant 10 july.

  mear lêze
 • It gemeentehûs is ticht op freed 5 juny 2015 yn ferbân mei it jierlikse personielsreiske. Hâld hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

  mear lêze
 • Oeral yn Nederlân sette minsken harren yn foar ferskate doelen. Meastentiids yn alle beskiedenheid sûnder eigenbelang. Dizze minsken komme yn oanmerking foar in Keninklike ûnderskieding, krekt as immen oars mei bysûndere fertsjinsten foar de mienskip. Hjirfoar moatte sy earst foarsteld wurde. Dêr kinne jo foar soargje. Want elkenien kin immen oars foarstelle foar in lintsje.

  mear lêze
 • De Keninklike Lânmacht hâldt fan 26 oant en mei 29 maaie 2015 in ferkenningsoefening yn de provinsjes Fryslân, Grins, Drinte, Oerisel en Flevolân. Oan de oefening dogge 60 militêren en 26 foertugen mei.

  mear lêze
 • Yn de earste wike fan juny wurdt de Bearsterdyk (noardside) fanôf ûngefear de Hegedyk oant Bearsterdyk nûmer 18 tydlik ôfsletten yn ferbân mei it oanbringen fan in slytlaach.

  mear lêze
 • De brêge yn Spannum is troch útfiering fan ûnderhâldswurksumheden stremd foar alle dykferkear op tongersdei 4 juny 2015.

  mear lêze
 • De Anjeraksje is de jierlikse kollektewike fan it Prins Bernhard Cultuurfonds. De kollektewike is dit jier fan 31 maaie oant en mei 6 juny. Der sille dan tûzenden kollektanten mei de kollektebus op paad om in bydrage te freegjen foar kultuer yn Nederlân.

  mear lêze
 • Op moandei 1 juny rûn 12.00 oere wurdt lanlik it NL-Alert kontrôleberjocht útstjoerd. Oan de hân fan dit kontrôleberjocht kinne ek ynwenners fan Fryslân neigean oft sy harren mobyl goed ynsteld hawwe om NL-Alert te ûntfangen. Yn it berjocht wurdt dúdlik oanjûn dat it om in kontrôleberjocht giet en dat jo neat hoege te dwaan. Hawwe jo jo tillefoan noch net ynsteld foar NL-Alert? Gean dan nei www.nl-alert.nl en stel jo mobyl yn.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel hat op moandei 11 maaie 2015 by inoar west foar in rûntepetear. Op de wurklist stienen fjouwer punten, wêrûnder de maitiidsnota en de feroardering winkeltiden. Foar dizze beide punten wienen der ynsprekkers.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl