Home

 • It rûntepetear op moandei 27 oktober 2014 om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Op 3 oktober 2014 is der in knooppuntennetwurk fan sa’n 500 kilometer oan kuierpaden yn gebrûk naam. De kuierpaden rinne troch Ljouwert en de omlizzende gemeenten. It inisjatyf komt fan Stedsregio Ljouwert, in gearwurkingsferbân fan de provinsjehaadstêd mei de gemeenten Ljouwerteradiel,  Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel.

  mear lêze
 • Op tongersdeitejûn 30 oktober wurdt fanôf 19.45 wer de ynformaasjejûn foar nije ynwenners organisearre. Yn dizze gearkomste wolle wy de nije ynwenners yn de kunde komme litte mei it gemeentebestjoer en fertelle wy oer de taken wêr’t de gemeente ferantwurdlik foar is.

  mear lêze
 • Ynwenners fan de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân jouwe de tsjinstferliening fan de sosjale tsjinst it rapportsifer 7,2. Dit docht bliken út de resultaten fan it WWB kliïntentefredenheidsûndersyk 2013. Oan dit ûndersyk hawwe in lytse tûzend ynwenners fan beide gemeenten meidien (129 út Littenseradiel en 850 út Súdwest-Fryslân).

  mear lêze
 • Wethâlder Bram Bonnema hat op woansdei 1 oktober 2014 symboalysk in sjek oerlange oan twa winners fan in starterspakket sinnepanielen (mei in wearde fan € 2.500 ,--). De aksje wie ûnderdiel fan Woonoffensief Fryslân 2014 wêr’t de gemeente Littenseradiel ek oan mei die.

  mear lêze
 • Alle jierren wurdt der in Nacht fan de Nacht organisearre om de klam te lizzen op de skjintme fan it wiere tsjuster. Natuurmonumenten organisearret op 25 oktober, troch de súksesfolle kuierkes yn de ôfrûne jierren, wer in nachtkuiertocht troch it unike reservaatgebiet “De Leonserpolder”.

  mear lêze
 • Ein 2012 hat de gemeente Littenseradiel in nije webside krigen mei in nije hússtyl en nije mooglikheden. Jo kinne yntusken riedsgearkomsten live sjen fia de webside en fia Twitter en Facebook ferwize wy nei de nijsberjochten op ús webside. No binne wy hast twa jier fierder en wolle wy graach witte wat de besikers fan ús webside derfan fine. Derôm wolle jo graach in koarte enkête foarlizze.

  mear lêze
 • De gemeente siket foar de fjirde kear nei de bêste Frysktalige bydrage dy’t yn 2014 yn Littenseradiel yn in doarpskrante of op in doarpswebside stien hat. Hjirmei wol de gemeente Littenseradiel it brûken fan de Fryske taal stimulearje. Foar de trije bêste stikken binne der jildprizen beskikber.

  mear lêze
 • Yllegale ôffaldumpers steane de kommende trije moanne ekstra yn de skynljochten. De provinsje Fryslân start nammentlik yn ’e mande mei har hanthaveningspartners in kampanje tsjin yllegale stoart fan ôffal yn de natoer. 

  mear lêze
 • De plysje hâldt meikoarten in ynbraakprevinsjeaksje yn gearwurking mei de gemeente. It giet om de saneamde ‘fuotsjesaksje’; der wurde fuotsjes dellein yn de wenning by iepen ruten en doarren of yn auto’s dy’t net op slot sitte. Op de kartonnen fuotsjes stiet de tekst: “Dit had de afdruk van een inbreker kunnen zijn”. Bewenners dy’t thús binne by de aksje, wurde troch de plysjemannen oansprutsen en krije tips en previnsjeadvizen.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl