Home

 • De ‘Slachtedyk’ is mei de Slachtemarathon op sneon 4 juny 2016 ôfsletten foar alle ferkear. De measte tagongsdiken dy’t liede nei de ‘Slachtedyk’ wurde ek ôfsletten. De omliedingen wurde mei buorden oanjûn.

  mear lêze
 • Sûnt fiif jier is de wurkgroep ‘Lytse farwegen’ aktyf yn de trijehoeke Frjentsjer, Boalsert en Easterein mei as doel de lytse fearten wer befarre te kinnen en der yn de winter op te reedriden. De wurkgroep is in fertsjintwurdiging fan 14 doarpsbelangen yn de regio.

  mear lêze
 • Fan freed 27 maaie oant en mei moandei 30 maaie wurde reparaasjes útfierd oan in part fan ‘De Heak om Ljouwert’. It wurk is op it noardwestlike part fan ’e Heak, op 'e hichte fan it Poptafiadukt en de byhearrende op- en ôfritten mei nûmer 23. Op de N31 wurdt wurke tusken Garyp en Nyegea, wêrby de wei ôfsletten is foar it ferkear yn ’e rjochting fan Drachten.

  mear lêze
 • Healwei maaie is yn ús gemeente in Omrin-ynformaasjepakket hûs-oan-hûs besoarge mei dêryn ûnder oaren de Sorti-stikker. De stikker lit sjen wat wol en net yn de Sortibak mei. Mei dizze stikker kinne jo in kadobon fan € 25,00 winne!

  mear lêze
 • Yn hokfoar Fryslân wolle jo yn 2025-2030 wenje, wurkje, rekreëarje, koartom: libje? De provinsje Fryslân wol dizze fraach beänderje mei de Fryske mienskip. De ynbring foarmet in basis foar de nije ‘Omgevingsvisie’.

  mear lêze
 • Der binne hieltyd mear bern dy’t gjin swimdiploma hawwe. Of se hawwe wol in ABC-diploma, mar ûnderhâlde it swimmen net. Hjirtroch kinne bern yn gefaarlike sitewaasjes terjochte komme. Buerstportwurk Littenseradiel en swimbad De Klomp organisearje dêrom dizze moanne ‘Fit en feilich’ yn it wetter. Yn totaal dogge sa’n 125 learlingen fan fiif skoallen út Littenseradiel mei oan dit projekt.

  mear lêze
 • De Anjeraksje is de jierlikse kollektewike fan it Prins Bernhard Cultuurfonds. De kollektewike is dit jier fan 29 maaie oant en mei 4 juny. Der sille dan tûzenden kollektanten mei de kollektebus op paad om in bydrage te freegjen foar kultuer yn Nederlân.

  mear lêze
 • Fan moandei 6 juny 6.00 oere oant en mei 13 juny 6.00 oere is de ôfslach Dekemawei (rjochting Baard) fan de Froonackerdyk N384 ôf stremd foar alle ferkear. De dyk is allinne ta hichte fan de nije rotonde ôfsletten, dus bewenners fan de Dekemawei kinne harren wenning/bedriuw fan de kant fan Baard ôf berikke (oer de Baerderdyk by Easterlittens en Leons).

  mear lêze
 • Fan freed 10 juny 19.00 oere oant en mei moandei 13 juny 6.00 oere is in part fan de N384 stremd fanwege asfaltearringswurksumheden.

  mear lêze
 • Ien fan dizze dagen krije de ynwenners fan Fryslân in saneamde ‘Sorti-stikker’ yn ’e brievebus. Op dizze stikker stiet oanjûn wat der yn de Sortibak mei, en wat net. Wolle jo kâns meitsje op in kadobon? Meitsje dan in ‘selfie’, wêrop de stikker op ’e Sortibak ek dúdlik te sjen is, en stjoer dizze nei Omrin, it ôffalbedriuw yn ús provinsje.

  mear lêze