Home

 • Bisto tusken de 8 en 12 jier, wennesto yn de gemeente Littenseradiel en hast nocht om dizze simmerfakânsje in eigen hutte te bouwen en nije freonen te meitsjen? Doch dan mei op 24 en 25 augustus oan Timmerdoarp Wommels! Twa dagen lang kinst seagje, timmerje, bouwe en de moaiste hutte meitsje! Der wurde ek leuke sport- en spultsjeaktiviteiten organisearre.

  mear lêze
 • It gemeentehûs is ticht op tongersdei 5 en freed 6 maaie 2016 yn ferbân mei Himelfeartsdei. Hâld hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

  mear lêze
 • Tiisdei 3 maaie sette de Alvestêdekuiertocht wer útein. Ien fan de earste gemeenten wêr’t de kuierders trochhinne kamen, wie de gemeente Littenseradiel. Om de kuierders oan te moedigjen, krigen se in stik koeke oanbean troch it kolleezje fan boargemaster en wethâlders.

  mear lêze
 • Dit foarjier komt it kolleezje wer by de doarpen lâns om oer de weryndieling te praten mei de ynwenners. De jûn foar de ynwenners fan Easterein stiet plend op 18 maaie. Foar Mantgum stiet de jûn plend op 24 maaie. Jo wurde fan herte útnûge om by ien fan dizze jûnen oanwêzich te wêzen.

  mear lêze
 • Binne jo dwaande mei it ferduorsumjen fan jo wenning en sille jo enerzjebesparjende maatregels tapasse? Doch dan de subsydzje-tsjek fia www.duurzaambouwloket.nl/gemeente-littenseradiel.nl en ûntdek oft der lanlike, regionale of lokale subsydzjeregelingen beskikber binne.

  mear lêze
 • By de Nasjonale Betinking op woansdei 4 maaie oansteande betinke wy elkenien – boargers en militêren – dy’t yn it Keninkryk fan de Nederlannen of wêr ek op ‘e wrâld om it libben kommen binne yn oarlochssituaasjes en by fredesoperaasjes sûnt it útbrekken fan de Twadde Wrâldkriich.

  mear lêze
 • De gearkomste fan de weryndielingskommisje op 10 maaie 2016 giet net troch fanwege it tekoart oan wurklistpunten. De earstfolgjende gearkomste stiet plend op 9 juny 2016.

  mear lêze
 • It folgjende rûntepetear is op moandei 9 maaie om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Spesjaal foar fytsende senioaren organisearre Buertsportcoach Lammert Harkema, yn gearwurking mei de Fytsersbûn, in Fytsynformaasjedei op tongersdei 21 april 2016.

  mear lêze
 • Buertsportcoach Lammert Harkema organisearre, mei de aktiviteitenbegelieding fan Nij Dekama en Nij Stapert foar it twadde jier op rij de ‘Mei-inoar Aktyf’ wike fan 16 oant en mei 22 april 2016 foar senioaren út de gemeente Littenseradiel.

  mear lêze