Home

 • Fan moandei 29 maaie 2017 oan en mei freed 9 juny 2017 is in part fan de Master Jansenstrjitte yn Mantgum (fan de Seerp van Galamawei oant ûngefear nr.8) stremd. –De dyk wurdt op ‘e nij straten.

  mear lêze
 • De Slachte (fan Littenserbuorren ôf oant gemeentegrins Frjentsjerteradiel is fan tiisdei 6 juny oant en mei freed 7 july 2017, fasearre ôfsletten foar alle ferkear yn ferbân mei it oanbringen fan bermferhurding (beton) in de skerpste bochten.

  mear lêze
 • De Draversdyk yn Rien (fan ûngefear nûmer 5 oant en mei ûngefear nûmer 11) is ôfsletten foar alle ferkear fan tiisdei 6 juny oant en mei woansdei 21 juny 2017 yn ferbân mei werstraatwurksumheden.

  mear lêze
 • De Fearhûshoeke/ Frijbuorren in Mantgum (fan Om’ e Terp ôf oant de Seerp van Galemawei) wurdt op nij straten en is dêrom stremd foar it ferkear fan moandei 29 maaie ôf oant ûngefear 3 july.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel hat op moandei 15 maaie 2017 byinoar west foar in rûntepetear.

  mear lêze
 • It gemeentehûs is ticht op Pinkstermoandei 5 juny 2017. Hâld hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

  mear lêze
 • It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Littenseradiel traktearren op tiisdei 23 maaie de Alvestêdekuierders foar de lêste kear traktearre op in lekker stik koeke. Sy dienen dit neffens tradysje yn Weidum.

  mear lêze
 • Ofrûne freed brocht de gemeenteried fan Súdwest-Fryslân in besite oan Littenseradiel. Der waard luncht en bypraat yn Wommels. Dêrnei gie de groep yn de bus troch en by de 15 doarpen del dy’t fan 1 jannewaris 2018 ôf by Súdwest-Fryslân heare.

  mear lêze
 • De nije gemeenten dêr’t de doarpen fan Littenseradiel aanst ûnder falle, hawwe yn guon gefallen oar belied. De gemeenten Ljouwert en Súdwest-Fryslân hawwe op it mêd fan belestingen útwurke hoe’t se dat aanst by elkoar bringe wolle.

  mear lêze
 • De tariedings foar de gemeentlike weryndieling binne yn ‘e folle foarsje. Ien fan de ûnderwerpen is de saneamde belestingharmonisaasje. It harmonisearjen fan belestingen hâldt yn dat ferskillen yn heffingen en tariven yn in gemeente fuorthelle wurde. Foar jo as ynwenner of ûndernimmer komt der in nije situaasje foar lokale heffingen, mei foar in part oare belestingsoarten en oare tariven.

  mear lêze