Home

 • De kolleezjes fan de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hawwe de tariven 2017 foar húshâldlike help, yndividuele begelieding en deibesteging én ferfier fan en nei deibestegingsfoarsjennings fêststeld.

  mear lêze
 • Op moandei 20 juny wie de lêste riedsgearkomste foar it simmerreses. It earstfolgjende rûntepetear is op moandei 29 augustus. De earstfolgjende riedsgearkomste is op moandei 12 septimber. De wurklisten steane likernôch twa wiken foar de gearkomsten op dizze webside.

  mear lêze
 • Foar de skriuwwedstryd fan it Rely Jorritsma Fûns binne dit jier 10 ferhalen en 20 fersen ynstjoerd. De útslach wurdt begjin septimber bekend makke yn Op ‘e Skille en op www.littenseradiel.nl. 

  mear lêze
 • De gemeente siket wer nei de bêste Frysktalige bydrage dy’t dit jier yn Littenseradiel yn in doarpskrante of op in doarpswebside stien hat. Hjirmei wol de gemeente Littenseradiel it brûken fan de Fryske taal stimulearje. Foar de trije bêste stikken binne der jildprizen beskikber.

  mear lêze
 • In ‘scootmobiel’ is in geweldich helpmiddel wêrtroch jo, sûnder ôfhinklik te wêzen fan oaren, dielnimme kinne oan it ferkear. Der is hieltyd mear ferkear, ferkearsdielnimmers wurde ûngeduldiger en ferkearsregels feroarje. It is fan grut belang dat jo witte hokker ferkearsregels der jilde foar in ‘scootmobiel’ en dat jo jo ferfiermiddel goed behearskje. Dêrom biedt de gemeente Littenseradiel jo de mooglikheid om fergees mei te dwaan oan in ‘scootmobiel’-trening.

  mear lêze
 • De gemeenteried hat op moandei 20 juny by-inoar west foar in mienings- en beslútfoarmjende riedsgearkomste. De measte diskusje wie der oer de finansjele jierstikken fan de gemeente Littenseradiel. Dêr waarden fiif moasjes op yntsjinne.

  mear lêze
 • Op woansdei 22 juny 2016 dienen sa’n 75 learlingen fan it Bogerman College út Wommels mei oan de twadde ‘Coolfit! Leefstijldag’ fan dit skoaljier. It projekt hat as doel om in sûne libbenstyl foar jongerein tusken de 12 en 18 jier te befoarderjen. Der waarden ferskate workshops organisearre yn swimbad De Klomp, sa as bootcamp, wetterpolo, beachfollybal en snorkeljen.

  mear lêze
 • It Bosk yn Mantgum (fanôf ûngefear It Bosk 1 oant Om’e Terp) is stremd foar alle ferkear fan moandei 4 july oant en mei freed 22 july 2016 fanwege werstraatwurksumheden.

  mear lêze
 • Buertsportwurk Littenseradiel en swimbad De Klomp organisearren dizze moanne foar de earste kear ‘Fit en Feilich yn it wetter’. Rom 150 bern fan seis ferskate skoallen út ús gemeente dienen hjir oan mei. De bern út de groepen 5 oant en mei 8 krigen les yn ferskate swimslagen, reddingsswimmen, snorkeljen en wetterpolo.

  mear lêze
 • Aksje yn Reahûs! (24-06-2016)

  “Ien mei ús allen!” Dat is de namme fan de nije doarpsfisy fan Reahûs. Troch in tal doarpspetearen mei ynwenners en de jeugd, binne der yn Reahûs moaie en fernijende plannen en ideeën op it kleed kommen.

  mear lêze