Home

 • Dykwurksumheden; foar in protte minsken in stike yn ‘e foet. Want it betsjut meastentiids stadiger ride of in omleidingsrûte folgje. Net elkenien hâldt him oan dizze oanpaste ferkearsregels en dat kin soargje foar ûnfeilige sitewaasjes.

  mear lêze
 • De ynwenners fan Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân kinne op 22 novimber al stimme foar in nije gemeenteried. Om harren dêrfan bewust te meitsjen, binne de gemeenten begûn mei in online kampanje. Mei de kampanje wolle sy harren ynwenners stimulearje op 22 novimber te stimmen.

  mear lêze
 • It rispseizoen is begûn. It wurdt hjirtroch wer modderich op de diken. Dat heart by it neijier; dat heart by jo agraryske aktiviteiten wêrfan’t wy allegearre profitearje. Trekkers, klaai en rein litte harren spoaren nei. Dêr kinne jo neat oan dwaan. Mar de risiko’s dy't it gefolch binne fan modder op de dyk kinne jo wol helpe foar te kommen.

  mear lêze
 • Binne jo frijwilliger by in sportferiening yn de gemeente Littenseradiel? Dan binne jo fan herte wolkom by de humoristyske foarstelling ‘Dat schiet lekker op zo' op woansdei 11 oktober 2017 yn Easterein.

  mear lêze
 • Wolle jo witte hoe’t jo ynbrekkers bûten de doar hâlde kinne? Kom dan op woansdei 27 septimber nei de Previnsjetruck ‘Stop Woningbraken’ yn Wommels. De truck stiet fan 13.00 oant 17.00 oere op De Terp.

  mear lêze
 • Moandei 9 oktober slút de ynstjoertermyn foar artikels út doarpskranten of websides dy’t meidinge wolle nei de titel fan Bêste Fryske Doarpsjoernalistyk 2017. Doarpsskriuwers dy’t noch in moai Frysk stik op de planke lizzen hawwe, wurde oproppen om it no yn te stjoeren. Foar de trije bêste stikken binne jildprizen beskikber.

  mear lêze
 • Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne oant en mei 13 oktober 2017 subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns oanfreegje. Mei dy subsydzjeregeling helpt provinsje Fryslân inisjativen út de mienskip út te fieren.

  mear lêze
 • De Keninklike Loftmacht traint alle dagen om ynsetber te wêzen foar missy’s oeral yn de wrâld. Om’t echte ynset faak ûnder nachtlike omstannichheden plakfynt, is it wichtich dat de bemanningen ek yn it tsjuster traine. Dit dogge sy de kommende moannen.

  mear lêze
 • Grutsk kundigje wy de berte fan it nije logo fan de gemeente Waadhoeke oan. Fan 1 jannewaris 2018 ôf, geane de gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, it Bildt en 4 doarpen fan Littenseradiel op yn de nije gemeente Waadhoeke. De kommunikaasje fanút Waadhoeke yn oprjochting sil tenei foarsjoen wurde fan it nije logo.

  mear lêze
 • Hawwe jo der al oer neitocht hoe’t jo wenje wolle as jo fysike sûnens minder wurdt? As jo sûn bliuwe, kinne jo, ek as jo âlder binne, selsstannich thús wenjen bliuwe mei relatyf net sa folle soarch.

  mear lêze