Home

 • Binne jo frijwilliger by in sportferiening yn de gemeente Littenseradiel? Dan binne jo fan herte wolkom by de humoristyske foarstelling ‘Dat schiet lekker op zo' op woansdei 11 oktober 2017 yn Easterein.

  mear lêze
 • Wolle jo witte hoe’t jo ynbrekkers bûten de doar hâlde kinne? Kom dan op woansdei 27 septimber nei de Previnsjetruck ‘Stop Woningbraken’ yn Wommels. De truck stiet fan 13.00 oant 17.00 oere op De Terp.

  mear lêze
 • Moandei 9 oktober slút de ynstjoertermyn foar artikels út doarpskranten of websides dy’t meidinge wolle nei de titel fan Bêste Fryske Doarpsjoernalistyk 2017. Doarpsskriuwers dy’t noch in moai Frysk stik op de planke lizzen hawwe, wurde oproppen om it no yn te stjoeren. Foar de trije bêste stikken binne jildprizen beskikber.

  mear lêze
 • Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne oant en mei 13 oktober 2017 subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns oanfreegje. Mei dy subsydzjeregeling helpt provinsje Fryslân inisjativen út de mienskip út te fieren.

  mear lêze
 • De Keninklike Loftmacht traint alle dagen om ynsetber te wêzen foar missy’s oeral yn de wrâld. Om’t echte ynset faak ûnder nachtlike omstannichheden plakfynt, is it wichtich dat de bemanningen ek yn it tsjuster traine. Dit dogge sy de kommende moannen.

  mear lêze
 • Grutsk kundigje wy de berte fan it nije logo fan de gemeente Waadhoeke oan. Fan 1 jannewaris 2018 ôf, geane de gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, it Bildt en 4 doarpen fan Littenseradiel op yn de nije gemeente Waadhoeke. De kommunikaasje fanút Waadhoeke yn oprjochting sil tenei foarsjoen wurde fan it nije logo.

  mear lêze
 • Hawwe jo der al oer neitocht hoe’t jo wenje wolle as jo fysike sûnens minder wurdt? As jo sûn bliuwe, kinne jo, ek as jo âlder binne, selsstannich thús wenjen bliuwe mei relatyf net sa folle soarch.

  mear lêze
 • Fan 1 jannewaris 2018 ôf bestiet de gemeente Littenseradiel net mear. Dat wolle we fansels net samar foarby gean litte. We nimme ôfskie troch it tiidrek Littenseradiel feestlik ôf te sluten.

  mear lêze
 • Eigners fan asbestdakken kinne fan 20 septimber 2017 ôf mei enerzjykoöperaasjes yn Fryslân gebrûk meitsje fan de nije provinsjale subsydzjeregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. De regeling betsjut in frijstelling fan enerzjebelesting foar leden fan in enerzjykoöperaasje.

  mear lêze
 • De gemeenteried komt op moandei 25 septimber 2017 om 19.30 oere by-inoar foar in mienings- en beslútfoarmjende riedsgearkomste yn it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze