Home

 • Op 27 septimber fiert Nederlân foar de njoggende kear Buorlju-dei. Dit jier mei as tema “Koppen by elkoar”. Yn 2013 diene der yn hiel Nederlân ryklik 1 miljoen minsken mei! Mei-inoar ûndernamen hja ferskate aktiviteiten dy’t de buert moaier makken en de minsken sels tichter by elkoar brochten.

  mear lêze
 • Gerrit Jan Gerritsen is ôffalcoach. Hy sjocht nei de ynhâld fan grize containers en stiet foar elkenien klear mei advys oer it goed skieden fan ôffal. Ut stekproeven docht bliken dat nammentlik ek yn de gemeente Littenseradiel noch tefolle griente-,fruit-en túnôffal (GFT-ôffal) yn de grize container bedarret; sawat 75 kilo yn it jier de ynwenner!

  mear lêze
 • Yn de Dokter Miedemastrjitte, De Havens en de Trynstsjebuorren yn Boazum wurde wurksumheden ferjochte oan it rioel. De ferwachting is dat dizze wurksumheden ein novimber dien binne. Wy kinne ús yntinke foarstelle dat dit fragen opropt. Dêrom wurdt der fanôf 13 augustus ien kear yn de trije wiken in ynrinsprekoere organisearre.

  mear lêze
 • Fanôf tiisdei 8 july oant en mei tiisdei 26 augustus is der gjin ynrinsprekoere fan de buertplysje yn it gemeentehûs te Wommels. It earste ynrinsprekoere nei de fakânsjeperioade is op tiisdei 2 septimber 2014 fan 16.30 oant 17.30 oere.

  mear lêze
 • Op 6 augustus oansteande fynt neffens tradysje de keatspartij “De Freule” plak yn Wommels. Besikers fan de Freule kinne de auto parkeare op ien fan de fjouwer parkearterreinen dy’t troch de Freule-organisaasje makke wurde.

  mear lêze
 • Op woansdei 6 augustus is it gemeentehûs middeis sletten fanôf 12.00 oere en tillefoanysk net berikber.

  mear lêze
 • Neffens de statuten fan de stichting “Johannes Henricus Regenbogenleen”, festige yn Boazum, kin in beheind tal kearen in oanfoljende jierlikse talage ferliend wurde oan studinten dy’t in oplieding folgje foar dokter of apteker.

  mear lêze
 • Op tiisdei 5 augustus is der gjin wolstânsgearkomste yn it gemeentehûs yn Wommels. De bouplannen wurde yn dizze perioade ta beoardieling nei Hûs en Hiem stjoerd.

  mear lêze
 • Fan 4 oant en mei 29 augustus 2014 sil yn Wommels, op de lokaasje fan de eardere terp Stapert (oan it ein fan de strjitte Hofkamp), in opgraving útfierd wurde troch argeologen fan de Rijksuniversiteit Groningen. Dizze opgraving hat gjin konsekwinsjes foar it trochgeande ferkear.

  mear lêze
 • Yn ferbân mei it fernijen fan de spoarkonstruksje op parten fan it trajekt Starum-Ljouwert binne ûndersteande oerwegen ôfsletten foar al it trochgeande ferkear.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl