Home

 • Troch werstraatwurksumheden op de Skâns by de nûmers 15/23, is de Skâns fanôf de Tsjerkebuorren oant de sydstrjitte Skâns stremd foar alle ferkear op moandei 1 desimber 2014. De húsartsenpraktyk en Multifunksjoneel Sintrum De Helling binne berikber fia de Hegeterp.

  mear lêze
 • Ta gelegenheid fan har ôfskie as frijwillige brânwachtfrou by it korps Mantgum, krige Roelie Rozenberg út Mantgum ta har ferrassing in Keninklike ûnderskieding foar har ynset. Sy waard beneamd ta ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Mefrou Rozenberg hat it korps 20 jier tsjinne.

  mear lêze
 • Fan 24 novimber ôf hinget der in bysûndere eksposysje yn it gemeentehûs yn Wommels. It binne skilderijen dy’t Conny Wagenvoort mei ierde skildere hat. “Sa meitsje ik nije lânskippen mei it pigmint fan it lânskip sels.” De ierdeskilderijen binne ûnder iepeningstiden te bewûnderjen.

  mear lêze
 • Sûnt 1 septimber kinne bewenners van Littenseradiel de Offal-app rieplachtsje foar it wat, wêr, wannear en hoe oangeande it ôffal-ynsammeljen yn Littenseradiel. Om de Offal-app te promoaten organisearret de gemeente yn jannewaris in stikkeraksje, dêr’t fjouwer kear in dinerbon mei te winnen is foar in restaurant yn de gemeente.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel wol it oantal wenningynbraken werombringe. Dêrom begjinne wy yn de tsjustere wintermoannen wer mei de kampanje ‘Lit de ynbrekker yn de kjeld stean’. Yn dizze perioade wurde nammentlik gewoanwei de measte ynbraken dien. Ynbrekkers sjogge jûns oan ûnferljochte hûzen dat de bewenners net thús binne. Boppedat binne der minder minsken op’e strjitte, wêrtroch’t de sosjale kontrôle sterk ôfnimt.

  mear lêze
 • Der stiet grif elektrysk boartersguod op dyn ferlanglistje. In fotokamera, tablet, spultsjekompjûter of walkietalkie bygelyks. Wat dochst mei de âlde apparaten? Smyt se net fuort, mar leverje se yn op de miljeustrjitte yn Boalsert of Frjentsjer. Dat is goed foar de natoer!

  mear lêze
 • Fan 1 jannewaris ôf feroaret der it ien en oar yn de soarch. Fan dat stuit ôf hawwe jo ien oansprekpunt foar jo soarchfraach, nammentlik it gebietsteam fan Littenseradiel. Op tiisdei 25 novimber kinne jo de meiwurkers fan jo gebietsteam moetsje yn MFC De Wjukken yn Mantgum. Sy steane fan 19.30 oant 21.00 oere foar jo klear om jo fragen oer soarch, wurk en jeugd te beäntwurdzjen.

  mear lêze
 • Op in pleats yn it Utertse Hekendorp is fûgelgryp fêststeld. Dêrom hat it Ministearje fan Ekonomyske Saken in totaal ferfiersferbod ynsteld.

  mear lêze
 • By de iepening fan it nije diel fan it doarpshûs, krige Botsje Walma-Wijnia út Spannum, ta har ferrassing in Keninklike ûnderskieding foar har ynset foar de mienskip fan Spannum. Sy waard beneamd ta ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel hat op moandei 10 novimber by inoar west foar in mieningfoarmjende en in beslútfoarmjende riedsgearkomste. Ien fan de wichtichste ûnderwerpen wie de begrutting mei dêryn in foarstel foar in bydrage foar in keunstgersfjild by de Skoalleseize yn Easterein. Oan it begjin waard de nije rekkenkeamerkommisje ynstallearre.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl