Home

 • Mantelsoargers yn Littenseradiel wolle graach mear witte oer de dingen dy’t sy alle dagen tsjinkomme by harren soarch foar in partner, âlder, bern oare famyljelid, freon, kunde of buorlju. Dit die bliken mei de ynformaasjemerk yn novimber, op de Dei fan de Mantelsoarch.

  mear lêze
 • De Van Aylvaleane/Hilaarderdyk (Hilaard oant Jellum) is stremd foar alle ferkear fan moandei 27 febrewaris oant en mei freed 17 maart 2017, op wurkdagen tusken 7.00 en 16.30 oere, yn ferbân mei it oanbringen fan bermferhurding. De wurksumheden binne waargefoelich, dêrom kin it wurk earder of letter klear wêze.

  mear lêze
 • Ek dit jier kinne de ynwenners fan Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gebrûk meitsje fan Himmelsjeks. Mei dizze sjeks kinne ynwenners ekstra húshâldlike help ynkeapje by in soarchoanbieder. In Himmelsjek kostet 5 euro en is yn te wikseljen foar ien oere húshâldlike help.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel stiet fan 20 oant en mei 24 april 2017 wer yn it teken fan it opromjen fan swalkôffal. Yn de Himmelwike leare bern hoe skealik swalkôffal is foar mins en miljeu en wat se dêr sels tsjin dwaan kinne.

  mear lêze
 • De gemeenteried komt op moandei 27 febrewaris 2017 om 19.30 oere by-inoar foar in mienings- en beslútfoarmjende riedsgearkomste yn it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel hat op moandei 13 febrewaris 2017 byinoar west foar in rûntepetear. Der is ûnder oaren praat oer de ienmalige tafûging fan € 900.000,00 oan de reserve diken en it fêststellen fan de bydrageregeling foar minima. Ek it jierplan fan de plysje kaam oan de oarder.

  mear lêze
 • Woansdei 8 febrewaris is it wetsûntwerp foar de weryndieling fan het Bildt, Franekeradeel, Ljouwert, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân behannele yn de Twadde Keamer. Sa as ferwachte is de behanneling fan de wet goed ferrûn. Tiisdei 14 febrewaris waard stimd en it foarstel oannommen.

  mear lêze
 • Winners fan de Rely Jorritsma Priis wurde dit jier honorearre mei in jildbedrach fan € 1.000,00. Dat is gâns mear as de ôfrûne jierren it gefal west hat.

  mear lêze
 • Op 7 febrewaris 2017 is CBS De Earnewjuk yn Easterlittens begûn mei de lesmetoade Lekker Fit! Fryslân. De Earnewjuk is de alfde basisskoalle yn ús gemeente dy’t hjir oan meidocht. Itendeskundige Grietsje van der Sluis trape it projekt ôf mei in gastles oer sûn iten.

  mear lêze
 • Buertsportcoach Lammert Harkema set it sportprojekt Sociaal Vitaal fan Sport Fryslân yn, om senioaren striidberder, selsstanniger, fitter en sosjaler te meitsjen en te hâlden. Fan de 60 dielnimmer oan de Sociaal Vitaal-dei yn 2016, dogge der no 15 mei oan it ferfolchprogramma. It programma wurdt jûn troch Sportsintrum Akkermans yn Wommels.

  mear lêze