Home

 • Op 25 augustus 2014 begjint oannimmersbedriuw A. Faber B.V. út Boalsert mei de útfiering fan de boaiemsanearring fan boukavel 8, lein oan de Tuolle yn Itens.

  mear lêze
 • Ein 2012 hat de gemeente Littenseradiel in nije webside krigen mei in nije hússtyl en nije mooglikheden. Jo kinne yntusken riedsgearkomsten live sjen fia de webside en fia Twitter en Facebook ferwize wy nei de nijsberjochten op ús webside. No binne wy hast twa jier fierder en wolle wy graach witte wat de besikers fan ús webside derfan fine. Derôm wolle jo graach in koarte enkête foarlizze.

  mear lêze
 • Troch útfiering fan riolearringswurksumheden is It Heechhiem yn Easterein (fanôf ynrit sportfjild oant de Skippersbuorren) stremd foar alle ferkear fanôf tiisdei 19 augustus 2014. It wurk sil nei alle gedachten oant en mei ein oktober duorje.

  mear lêze
 • It is goed wenjen en wurkjen yn de gemeente Littenseradiel. Us gemeente hat in reputaasje as it giet om grutte sportive en kulturele eveneminten. Littenseradiel foarmet, mei har 29 doarpen op ryklik 13.000 hektare grûn, it klopjend hert fan it echte Fryslân. Neist de goede ferbinings mei Ljouwert, Snits, Boalsert en Frjentsjer, lizze der ek withoefolle kuier- en fytspaden yn ús iepen lânskip. Untdek it eigensinnige Littenseradiel!

  mear lêze
 • Wenûndersyk Mantgum (13-08-2014)

  De gemeente Littenseradiel hat ein maaie in enkête ferspraat yn Mantgum om te ûndersykjen wat de wenwinsken binne. Ynwenners fan de oare doarpen yn Littenseradiel èn dy fan de gemeente Ljouwert binne útnoege om de enkête digitaal yn te foljen op de gemeentlike webside.

  mear lêze
 • De fakânsje is wer foarby. Alle bern geane wer nei skoalle en it pjutteboartersplak en ek de berneopfang hawwe de doarren wer iepene. We hoopje dat sy dêr dit jier wer in protte leare sille. Dochs leare bern it measte yn it gesin.

  mear lêze
 • Fan begjin septimber ôf oant ein oktober 2014 wurdt it befolkingsûndersyk boarstkanker útfierd yn de gemeente Littenseradiel. De ûndersykswein komt yn Mantgum en letter yn Wommels te stean.

  mear lêze
 • Eardere jongereinsoas De Igge yn Wommels hat in nije eigener. It pân yn it sintrum fan it doarp waard net mear brûkt as jongereinsoas en stie leech. Sûnt dit jier wie de gemeente Littenseradiel eigener. Op 1 april 2014 hat it kolleezje besletten om it pân oan de Geins yn Wommels foar in bedrach fan 100.000 euro te keap oan te bieden.

  mear lêze
 • It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Littenseradiel hat besletten de gemeentewurkpleats yn Mantgum te ferkeapjen. De nije eigner is it út itselde plak ôfkomstige oannimmersbedriuw Klaversma. Littenseradiel ferkeapet de wurkpleats, om’t de gemeente op 1 jannewaris 2018 weryndiele sil.

  mear lêze
 • Taheakke by dit berjocht fine jo it konsept-beliedsplan Fearkrêft yn it Sosjaal Domein. Yn novimber 2014 behannelje de gemeenterieden fan Súdwest-Fryslân en Littenseradiel it beliedsplan. Foarôfgeand oan de behanneling troch de rieden stelle wy jo reaksje op priis.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl