Home

 • Yn maart en april fine de jierlikse groepsfaksinaasjes plak yn de provinsje Fryslân. Alle bern dy’t berne binne yn 2008 en famkes dy’t berne binne yn 2004 krije in brief fan GGD Fryslân. Foar de bern út Littenseradiel steane de faksinaasjes plend op woansdei 8 maart yn Snits.

  mear lêze
 • Ynwenners mei in leech ynkommen ûnder in bepaalde noarm en sûnder fermogen, kinne frijskatting krije fan de (ûn)replikguodbelestingen, de ôffalstoffeheffing en/of de rioelheffing. Foar alle oare belestingen kinne jo gjin frijskatting krije.

  mear lêze
 • Ein febrewaris 2017 wurde de aanslaggen gemeentlike belestingen/WOZ-beskikkings foar it jier 2017 ferstjoerd. Dêrop kinne de WOZ-beskikking, de oanslaggen ûnreplikesaakbelesting, ôffalstoffeheffing, rioelheffing en forinzebelesting stean. Hjirûnder fine jo mear ynformaasje oer de gemeentlike belestings/Wet WOZ.

  mear lêze
 • De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel wolle witte wat harren ynwenners fine fan it wurk fan de gebietstiims en de stipe dy’t sy krije.

  mear lêze
 • Op moandei 20 febrewaris fûn de jierlikse sport- en spultsje strûs-yn plak yn Easterein. Mar leafst 148 bern yn de leeftyd fan 6 oant en mei 12 jier fûnen mei harren âlders of pakes en beppes it paad nei sporthal De Greidhoeke. En sa waard it in drok besocht, entûsjast en sportyf feest!

  mear lêze
 • It organisaasjeteam is drok dwaande mei de tarieding fan de Keunstrûte Littenseradiel, dy’t hâlden wurde sil yn it wykein fan 20 en 21 maaie 2017.

  mear lêze
 • Mantelsoargers yn Littenseradiel wolle graach mear witte oer de dingen dy’t sy alle dagen tsjinkomme by harren soarch foar in partner, âlder, bern oare famyljelid, freon, kunde of buorlju. Dit die bliken mei de ynformaasjemerk yn novimber, op de Dei fan de Mantelsoarch.

  mear lêze
 • De Van Aylvaleane/Hilaarderdyk (Hilaard oant Jellum) is stremd foar alle ferkear fan moandei 27 febrewaris oant en mei freed 17 maart 2017, op wurkdagen tusken 7.00 en 16.30 oere, yn ferbân mei it oanbringen fan bermferhurding. De wurksumheden binne waargefoelich, dêrom kin it wurk earder of letter klear wêze.

  mear lêze
 • Ek dit jier kinne de ynwenners fan Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gebrûk meitsje fan Himmelsjeks. Mei dizze sjeks kinne ynwenners ekstra húshâldlike help ynkeapje by in soarchoanbieder. In Himmelsjek kostet 5 euro en is yn te wikseljen foar ien oere húshâldlike help.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel stiet fan 20 oant en mei 24 maart 2017 wer yn it teken fan it opromjen fan swalkôffal. Yn de Himmelwike leare bern hoe skealik swalkôffal is foar mins en miljeu en wat se dêr sels tsjin dwaan kinne.

  mear lêze