Home

 • It gemeentehûs is ticht op Keningsdei 27 april en freed 28 april 2017 yn ferbân mei in roasterfrije dei. Hâld hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

  mear lêze
 • Buertsportcoach Lammert Harkema wol senioaren stimulearje om mear te bewegen. Harkema organisearret dêrom yn gearwurking mei de aktiviteitenbegelieding fan Nij Dekema en Nij Stapert op ‘e nij in Mei-inoar Aktyf-wike fan moandei 8 oant en mei freed 19 maaie 2017.

  mear lêze
 • Buertsportwurk Littenseradiel organisearret yn gearwurking mei Swimbad de Klomp en ferskate sportferienings sportive aktiviteiten foar jong en âld yn Swimbad De Klomp fan woansdei 3 oant en mei freed 12 maaie 2017.

  mear lêze
 • It Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân hat in bedrach fan € 500,00 takend oan de Protestantske Gemeente Easterlittens foar in manifestaasje yn it ramt fan it 150-jierrich jubileum fan it Hardorffoargel.

  mear lêze
 • De Stittenserleane yn Easterein is stremd foar alle ferkear troch herstraatwurksumheden (fan ûngefear de ferkearsdrompel ôf by nûmer 25 oant de asfalt-ynrit by nûmer 27) fan moandei 1 maaie oant en mei freed 19 maaie 2017.

  mear lêze
 • Hoe sit it mei rjochten en plichten fan mantelsoargers, sawol finansjeel as juridysk? Om antwurd jaan te kinnen op dizze fragen, organisearret de gemeente Littenseradiel in temagearkomste op tiisdei 2 maaie. Dielname is fergees.

  mear lêze
 • De Lucht en Veldsterdyk (fan  Lucht en Veld ôf oant Jorwert) is stremd foar alle ferkear fan moandei 8 maaie oant en mei woansdei 17 maaie, op wurkdagen tusken 7.00 en 16.30 oere, yn ferbân mei it oanbringen fan bermferhurding.

  mear lêze
 • Op woansdei 19 april hat wethâlder Bram Bonnema de Himmelwikebokaal útrikt oan de learlingen fan it Dûbelspan yn Boazum. Yn de Himmelwike leare bern hoe skealik swalkôffal is foar mins en miljeu en wat sy der sels tsjin dwaan kinne.

  mear lêze
 • De Skoallestrjitte yn Easterein (fan de Vrijburg ôf oant de Koaifinne) is stremd foar alle ferkear fan moandei 24 april oant en mei moandei 1 maaie 2017 yn ferbân mei werstraatwurksumheden.

  mear lêze
 • Alle jierren wurde ein april de oanfraachformulieren ferstjoerd foar de temjittekomming yn de kosten fan it learlingeferfier nei de spesjale skoallen foar basisûnderwiis en it (fuortset) spesjaal ûnderwiis ferstjoerd nei de âlden fan learlingen dy’t al gebrûk meitsje fan dizze regeling.

  mear lêze