Home

 • Sûnt 2010 kinne ynwenners fan Littenseradiel harren opjaan foar ‘Burgernet’.  Yntusken hawwe hast 900 minsken út de gemeente dat dien. As ‘Burgernet’-dielnimmers wurde jo troch in tillefoantsje of in smske op de hichte brocht as der yn jo omkriten bygelyks in persoan fermist wurdt of der in ynbraak plakfûn hat. Sa kinne jo helpe om mei te sjen en is de kâns dat in fermiste opspoard of in fertochte pakt wurdt, grutter.

  mear lêze
 • De gemeente Littenseradiel wie yn 2013 wer de feilichste gemeente fan Nederlân. Dit docht bliken út de jierlikse 'Misdaadmeter' fan it Algemeen Dagblad.

  mear lêze
 • Nei de boppebou fan IBS De Stjelp út Baard, kaam krap in wike letter de eksamenklas fan Bogerman Wommels op besite op it gemeentehûs. Tiisdei 8 april sieten de learlingen fan 4Teoretysk yn de stuollen fan de gemeenteried. Boargemaster Johanneke Liemburg lei harren út hoe’t in gemeente wurket en liede harren dêrnei rûn troch it gemeentehûs.

  mear lêze
 • Op woansdeitejûn 9 april 2014 hat mefrou Marian Jager-Wöltgens, ynformateur yn Littenseradiel, de fraksjes ynformearre oer har befinings. Ofrûne wike hat sy mei alle fraksjes petearen fierd. Har advys is dat yn earste ynstânsje SAM Littenseradiel en FNP meiïnoar yn petear geane om te besjen oft sy in koalysje foarmje kinne. Dit advys is oernommen.

  mear lêze
 • Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan oan de Junior Rely mei. Bydragen kinne noch ynstjoerd wurde oant 1 maaie en de bêste Fryske ynstjoeringen wurde beleanne mei in jildbedrach.

  mear lêze
 • Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Doch dan mei oan  de Rely Jorritsma Fûns priisfraach. Bydragen kinne noch ynstjoerd wurde oant 1 maaie en de bêste Fryske ynstjoeringen wurde beleanne mei in jildbedrach.

  mear lêze
 • Troch werstraatwurksumheden is de Hofkamp yn Wommels (fanôf Vicarystrjitte oant Tywert) stremd foar alle ferkear, fanôf tiisdei 22 april oant en mei tongersdei 15 maaie 2014.

  mear lêze
 • It gemeentehûs is ticht fan freed 18 april oant en mei moandei 21 april 2014 yn ferbân mei Goed Freed en Peaske. Hâld hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan de gemeente Littenseradiel makket bekend dat hja op 17 maart 2014 de konsept wolstânsnota ynspraakryp ferklearre hat en dat it neamde stik fanôf 22 maaie 2014 op besjen leit.

  mear lêze
 • Yn april 2014 wurdt der wurke oan de wâl lâns fytspaad De Swette. Hjirûnder lêze jo op hokker data de stremmingen plend binne.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl