Home

 • Yn ferbân mei de kommende weryndieling sil it argyf fan de gemeente Littenseradiel hielendal nei de gemeente Súdwest-Fryslân. Foarútrinnend op dizze ferhuzing is de gemeentlike histoaryske byldbank (www.byldpunt.nl) al fan 1 septimber ôf út de loft.

  mear lêze
 • Komt it mystearje fan de stjer op it skip fan de tsjerke fan Iens lang om let oan it ljocht? En hoe sit it mei it keninklik  húske yn de eardere herberge fan Kûbaard? Op sneon 10 septimber komme der antwurden op dizze fragen.

  mear lêze
 • Dit jier advisearret de sjuery fan de Rely Jorritsma njoggen prizen út te rikken: fiif foar fersen en fjouwer foar ferhalen. Der binne tweintich fersen ynstjoerd en tsien ferhalen. De priis foar in winnend fers is € 200,00 en foar in ferhaal € 800,00. It is foar de 62ste jier dat de Rely-prizen útrikt wurde.

  mear lêze
 • Fan healwei septimber ôf oant ein oktober 2016 wurdt it befolkingsûndersyk boarstkanker útfierd yn de gemeente Littenseradiel.

  mear lêze
 • It earste rûntepetear nei it simmerreses is op moandei 29 augustus om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • De wurksumheden by krúspunt Winsum binne hast klear. Nei de boufak is der noch ien ôfsluting. De N384 tusken de nije rotonde by Winsum en rotonde Kleasterdyk krijt in nije laach asfalt. De dyk is dêrom ôfsletten fan 22 augustus 07.00 oere oant en mei 5 septimber 07.00 oere.

  mear lêze
 • De gemeenteried fan Littenseradiel komt nei it simmerreses foar it earst wer by-inoar op moandei 29 augustus foar in rûntepetear. Hjirûnder fine jo in oersjoch fan alle gearkomsten fan dit neijier.

  mear lêze
 • It doel is om de weryndieling mei yngong fan 1 jannewaris 2018 sa ferrinne te litten dat de ynwenners der sa min mooglik fan fernimme.

  mear lêze
 • De brêge yn de Sânleansterdyk by Reahûs is stremd foar alle ferkear fan moandei 5 septimber (fanôf 6.45 oere) fanwege grut ûnderhâld. De ferwachting is dat de brêge fanôf freed 21 oktober (16.00 oere) wer foar alle ferkear tagonklik is.

  mear lêze
 • Nije panoramafoto’s (10-08-2016)

  Alle jierren rydt der in bysûndere auto fan CycloMedia troch de gemeente. Mei dizze spesjale wein, foarsjoen fan avansearre apparatuer, makket it bedriuw 360 graden panoramafoto’s. Dit bart fan de iepenbiere wei ôf.

  mear lêze