Home

 • De plysje hat de ôfrûne trije dagen yn gearwurking mei de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel en de Friese Meren yn it súdwesten fan de provinsje Fryslân ynbraakprevinsjeaksjes hâlden.

  mear lêze
 • It deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân noeget jo út foar de ynformaasjegearkomste ‘Ferbettering wettersysteem Hilaarder Mieden’ op tongersdei 30 oktober 2014 om 20.00 oere yn Doarpshûs ‘De Twatine’ yn Hilaard.

  mear lêze
 • Yn ferbân mei ûnderhâldswurksumheden oan it systeem is www.omgevingsloket.nl net te brûke op freed 31 oktober fan 6.00 oant 15.00 oere.

  mear lêze
 • Alle jierren wurdt der in Nacht fan de Nacht organisearre om de klam te lizzen op de skjintme fan it wiere tsjuster. Natuurmonumenten organisearret op 25 oktober, troch de súksesfolle kuierkes yn de ôfrûne jierren, wer in nachtkuiertocht troch it unike reservaatgebiet “De Leonserpolder”.

  mear lêze
 • Troch asfaltearringswurksumheden is de Westerein fanôf de Suderpolderwei (provinsjale dyk) oant en mei de krusing nei de Plattedyk stremd foar alle ferkear, fan moandei 27 oktober oant en mei freed 31 oktober.

  mear lêze
 • It folgjende rûntepetear is op moandei 27 oktober 2014 om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Op 3 oktober 2014 is der in knooppuntennetwurk fan sa’n 500 kilometer oan kuierpaden yn gebrûk naam. De kuierpaden rinne troch Ljouwert en de omlizzende gemeenten. It inisjatyf komt fan Stedsregio Ljouwert, in gearwurkingsferbân fan de provinsjehaadstêd mei de gemeenten Ljouwerteradiel,  Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel.

  mear lêze
 • Op tongersdeitejûn 30 oktober wurdt fanôf 19.45 wer de ynformaasjejûn foar nije ynwenners organisearre. Yn dizze gearkomste wolle wy de nije ynwenners yn de kunde komme litte mei it gemeentebestjoer en fertelle wy oer de taken wêr’t de gemeente ferantwurdlik foar is.

  mear lêze
 • De gemeente siket foar de fjirde kear nei de bêste Frysktalige bydrage dy’t yn 2014 yn Littenseradiel yn in doarpskrante of op in doarpswebside stien hat. Hjirmei wol de gemeente Littenseradiel it brûken fan de Fryske taal stimulearje. Foar de trije bêste stikken binne der jildprizen beskikber.

  mear lêze
 • It wurdt wer modderich op de diken. Dat heart by it neijier; dat heart by jo agraryske aktiviteiten wêrfan’t wy allegearre profitearje. Trekkers, klaai en rein litte harren spoaren nei. Dêr kinne jo neat oan dwaan. Mar de risiko’s dy't it gefolch binne fan modder op de dyk kinne jo wol helpe foar te kommen.

  mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl