Home

  • Troch de weryndieling mei yngong fan 1 jannewaris 2018 is it nedich dat it gemeentehûs ticht is, om’t der ferskate saken en systemen oerset wurde moatte nei trije nije gemeenten. Dêrom is it gemeentehûs no ticht. Hjirûnder sette we in tal wichtige saken op in rychje.

    mear lêze
  • De wichtichste ynformaasje en feroarings kinne jo lêze op in tal spesjale siden dy’t op de gemeentesiden yn de Skille ferskynden. Jo kinne dizze siden downloade as pdf.

    mear lêze

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. 140515 (sûnder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl