Boargerlike stân Littenseradiel 2012

Hjirûnder fine jo de feroarings yn de Boargerlike Stân fan Littenseradiel. It giet om oanjeftes fan berte, ferstjerren, houliken en partnerskipsregistraasjes. Jo fine ûndersteande publikaasjes ek yn it hûs-oan-hûs blêd Op 'e Skille.

Hjirûnder fine jo de feroarings yn de Boargerlike Stân fan Littenseradiel. It giet om oanjeftes fan berte, ferstjerren, houliken en partnerskipsregistraasjes. Jo fine ûndersteande publikaasjes ek yn it hûs-oan-hûs blêd Op 'e Skille.