Gemeenteriedferkiezings

Op 1 jannewaris 2018 wurde de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân gearfoege ta trije nije gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Dêrom wurde op 22 novimber 2017 gemeenteriedferkiezings hâlden. Hjirûnder fine jo mear ynformaasje.