Emosjonele stipe fan mantelsoargers

Wurdt it jo as mantelsoarger (hast) te folle? Mantelsoarch jaan kin emosjoneel belestend wêze. Bygelyks as dyjinge wêr't jo foar soargje, hieltyd ôfhinkliker wurdt fan jo. Of as jo jo machteleas fiele as hy of sy help fan oaren wegeret. Hjiroer prate mei oaren hat in posityf effekt op de mentale weerberheid. Jo kinne better mei de sitewaasje omgean en rinne minder kâns op oerbelêsting.

Yndividueel of yn groepsferbân

Emosjonele stipe kin yndividueel of yn groepsferbân jûn wurde. By yndividuele stipe giet it om in lústerjend ear, begryp en werkenning en sykje nei mooglikheden om mei de sitewaasje om te gean. Groepsgearkomsten liene him goed foar kennisoerdracht en it dielen fan ûnderfinings.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Emosjonele stipe fan mantelsoargers'.