Frijwilligersbank

De gemeente wol graach yn kontakt komme mei ynwenners dy't mantelsoarger binne. Dêrneist wurket de gemeente oan in list mei nammen fan frijwilligers dy't mantelsoargers helpe wolle en dingen even oernimme kinne. Bygelyks om immen nei it sikehûs te riden, de hûn út te litten of sa no en dan in boadskip te dwaan.

Frijwilliger wurde of frijwilliger nedich?

Wolle jo frijwilliger wurde of hawwe jo in frijwilliger nedich? Nim dan kontakt op mei mefrou P. Wiling fan de ôfdieling Wolwêzen, tillefoannûmer (0515) 334412 of e-mail: p.wieling@littenseradiel.nl.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Frijwilligersbank'.