Hawwe jo ideeën?

Op de middei foar mantelsoargers op 12 novimber 2016 is in fragelist ferspraat wêrop mantelsoargers oanjaan koenen wêroer sy mear ynformaasje ha wolle, troch temagearkomsten. Bygelyks oer it tema "Hoe bliuwe jo as mantelsoarger yn balâns?" Oan de hân fan de útkomsten fan de fragelist sil de gemeente temagearkomsten of oare foarmen fan oplieding en foarljochting organisearje. Fia de nijsberjochten op dizze side en yn Op 'e Skille wurde jo hjiroer ynformearre.

Ideeën?

Hawwe jo ideeën foar oplieding of foarljochting, nim dan kontakt op mei mefrou P. Wieling, tillefoannûmer (0515) 334412 of e-mail: p.wieling@littenseradiel.nl.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Hawwe jo ideeën?'.