Kliïnteried Wet, Wurk en Bystân

De kliïnteried is in ûnôfhinklike ried fan minsken mei in útkearing yn de gemeente Littenseradiel. De kliïnteried komt op foar de belangen fan minsken dy't in WWB-útkearing (Wet Werk en Bijstand) krije en jout de gemeente frege en net frege advys. De Kliïnteried WWB is lid fan it Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU).

Mear ynformaasje

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de kliïnteried WWB: cliëntenraad-wwb@sudwestfryslan.nl.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Kliïnteried Wet, Wurk en Bystân'.