Kombinaasje wurk en mantelsoarch

Kombinearje jo as mantelsoarger jo soarchtaken mei in betelle baan? De kombinaasje fan wurk en soarch is foar in protte minsken dreech. Bygelyks om't soarchtaken en wurktiden inoar oerlaapje. En om't in in soad enerzjy kostet. Om foar te kommen dat jo hjirtroch oerbelêste reitsje, kinne jo ferskate dingen dwaan. Sa kinne jo gebrûk meitsje fan wetlike ferlofregelingen. Of mei jo wurkjouwer yn petear gean oer in oanpassing fan jo wurktiden of arbeidstiid.

Mear ynformaasje

Sjoch foar mear ynformaasje oer bygelyks kalamiteitenferlof, koartduorjend soarchferlof, langduorjend soarchferlof en de Wet Flexibel Werken op www.werkenmantelzorg.nl. Ek op www.mezzo.nl en www.zorghulpatlas.nl kinne jo ynformaasje fine oer de kombinaasje wurk en mantelsoarch.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Wurk en mantelsoarch'.