Maatsjeprojekten

Foar mantelsoargers kin it noflik wêze om sa no en dan efkes mei in maatsje te praten. Dit kin fia it projekt Humanitas Maatjes. Sjoch foar mear ynformaasje op www.humanitas.nl.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan ''Maatsjeprojekten'