Meiprate oer mantelsoarchbelied

Om as mantelsoarger goede soarch te ferkienen oan jo neiste, moatte alle saken dêr om hinne goed regele wêze. Dan giet it bygelyks oer it gemeentlik belied foar mantelsoargers. Wolle jo ynfloed útoefenje op dat belied? Dan kin dat. Bygelyks troch jo oan te sluten by it platfoarm, kluster of wurkgroep belangebehertiging mantelsoarch yn de gemeente of regio. Of troch lid te wurden fan in Wmo- of partisipaasjeried.

Mear ynformaasje

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de Wmo-ried: WMO-litt@kpnmail.nl of de kliïnteried Wet, Wurk en Bystân: cliëntenraad-wwb@gemeenteswf.nl. Dêrneist helpt Mezzo jo graach mei it aktyf wurden yn de belangebehertiging foar mantelsoargers. Sjoch hjirfoar op www.mezzo.nl.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Meiprate oer mantelsoarchbelied'.