Thússoarch

Patyna zorg-welzijn-wonen biedt yn de gemeente Littenseradiel thússoarch oan. Foar ynwenners fan Weidum en Wommels kin Patyna ek de wask dwaan. Ek kin Patyna by jo thús in waarm miel besoargje. Sjoch foar mear ynformaasje op www.patyna.nl.