Wmo-advysried Littenseradiel

Foar de ynwenners fan ús gemeente is der in lokale WMO-advysriedDizze lokale WMO-advysried hâldt yn de gaten hoe't de útfiering ferrint fan de gemeentlike taken op it mêd fan soarch, húshâldlike en maatskiplike stipe en jeugdsoarch. De WMO-advysried yn Littenseradiel krijt graach sinjalen fan de ynwenners as der knyppunten ûnderfûn wurde yn de útfiering fan de Wmo en de Jeugdwet. Ek klachten kinne jo melde by de WMO-advysried.

Kontakt

De WMO-advysried fan Littenseradiel is alle dagen tusken 9.30 en 12.00 oere berikber op tillefoannûmer 06-11830191 of fia it e-mailadres WMO-litt@kpnmail.nl.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Wmo-advysried Littenseradiel'.