Gjin ynrinsprekoere buertplysje yn de simmer (10-08-2017)

Dit item is verlopen op 30-08-2017.

Fan tiisdei 25 july oant en mei tiisdei 29 augustus is der gjin ynrinsprekoere fan de buertplysje yn it gemeentehûs yn Wommels. It earste ynrinsprekoere nei de fakânsjeperioade is op tiisdei 5 septimber 2017 fan 16.30 oant 17.30 oere.

Wêr kinne jo no terjochte?

Yn de fakânsjeperioade is it plysjeburo yn Boalsert wol iepen fan moandei oant en mei freed fan 9.00 oant 17.00 oere. It adres is Hichtumerweg 17/19, 8701 PG Boalsert. Skilje kin ek, tillefoannûmer (0900) 8844.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Gjin ynrinsprekoere buertplysje yn de simmer'.