Komst Previnsjetruck nei Wommels útsteld (12-09-2017)

Dit item is verlopen op 18-09-2017.
logo politiekeurmerk

Der wurdt min waar ferwachte. Dêrom komt de Previnsjetruck ‘Stop Woninginbraken’ net op 13 septimber, mar op 27 septimber nei Wommels!  

Mear ynformaasje

Mear ynformaasje fine jo fia ûndersteande link.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Komst Previnsjetruck nei Wommels útsteld'.