Lêste bedriuwsbesite kolleezje Littenseradiel (09-10-2017)

Om te witten wat der spilet by de bedriuwen yn de gemeente, giet it kolleezje alle jierren by in tal bedriuwen op besite. It binne sûnder útsûndering ynspirearerjende moetings mei tûke ûndernimmers.

Morien Wiuwert

Op woansdei 4 oktober is der in ein kommen oan de rige fan bedriuwsbesites. Doe wie nammentlik de lêste besite fan it kolleezje oan it bedriuw Automaterialen Ronald Morien yn Wiuwert. In bysûnder moai bedriuw mei unike hannel en in protte omtinken foar duorsumens.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Lêste bedriuwsbesite kolleezje Littenseradiel'.