Rûntepetearen Waadhoeke leverje weardefolle ynput oer boargerpartisipaasje (17-07-2017)

Dit item is verlopen op 07-08-2017.
logo opwegnaarWaadhoeke

Brûk it potinsjeel wat oanwêzich is ûnder dyn ynwenners, haw in iepen hâlding en lit witte wêr’st mei dwaande bist; it binne inkele fan de oanbefellings dy’t de oanwêzigen dienen by de rûntepetearen fan 29, 30 mei en 1 en 6 juny.

Ferslach

It tema fan de petearen wie boargerpartisipaasje. Yn it krekt ferskynde ferslach stiet in gearfetting mei de weardefolle ynput fan de fjouwer jûnen. It ferslach kinst fine op de thússide fan Waadhoeke.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Rûntepetearen Waadhoeke leverje weardefolle ynput oer boargerpartisipaasje'.