Simmerreses gemeenteried (02-08-2017)

Dit item is verlopen op 04-09-2017.

Op moandei 10 july wie de lêste riedsgearkomste foar it simmerreses. It earstfolgjende rûntepetear is op moandei 11 septimber. De earstfolgjende riedsgearkomste is op moandei 25 septimber. De wurklisten steane likernôch twa wiken foar de gearkomsten op www.littenseradiel.nl.