Snoeiôffal oanmelde! (13-11-2017)

Dit item is verlopen op 18-11-2017.

Yn wike 47 wurdt it snoeiôffal wer ophelle. Jo kinne jo oanmelde oant freed 17 novimber, 12.00 oere. Dit kin tillefoanysk fia (0515) 334495 of mei it digitale formulier. Fia ûndersteande link fine jo ek mear ynformaasje oer it oanbieden fan it snoeiôffal.

Relefante ferwizings