Stremming Gibbeflecht, Mantgum (16-06-2017)

Dit item is verlopen op 29-06-2017.
ferkearsboerd "Werk in uitvoering"

In part fan de Gibbeflecht yn Mantgum (fan De Finne/de Wide Hoeke ôf oant Master Jansenstrjitte) wurdt op ‘e nij bestraat en is dêrom stremd fan moandei 19 juny oant en mei woansdei 28 juny 2017.

Data ûnder foarbehâld

De wurksumheden binne waargefoelich, dêrom kin it wurk earder, mar ek letter klear wêze.

Berikberheid

Bewenners yn it wurkfak wurde fierder ynformearre oer de berikberheid troch Nota Straatmakers B.V.

Utfiering

De wurksumheden wurde yn opdracht fan de gemeente Littenseradiel útfierd troch Nota Straatmakers B.V. út Snits.

Mear ynformaasje

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de hear S. Meijers, berikber fia tillefoannûmer (0515) 489341.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Stremming Gibbeflecht, Mantgum'.