Stremming Vrijburg, Easterein: 21 april al dien (20-04-2017)

Dit item is verlopen op 22-04-2017.
ferkearsboerd "Werk in uitvoering"

Het werstraten fan de Frijburg yn Easterein (fan de Wynserdyk ôf oant de Skoallestrjitte) is earder klear as plend. Dêrom is de stremming net oant en mei freed 28 april, mar oant en met freed 21 april. Fan freedtejûn ôf kinne jo dus wer gewoan, lykas jo wend binne, gebrûk meitsje fan de Vrijburg.