Regeljouwing

Beskikbere regelingen

Op dit stuit binne de folgjende regelingen beskikber (allinne yn it Nederlânsk):

  • algemien ferbinende foarskriften, sa as gemeentlike oarderingen;
  • beliedsregels
  • de Mandaatregeling
  • ferskate regleminten, sa as it reglemint fan oarder fan de ried.

Oer de regelingenbank

De regelingenbank fan de gemeente Littenseradiel wurdt beheard fia de webside www.overheid.nl fan it ministearje fan Ynlânske Saken. De ynformaasje yn de regelingenbank fan de gemeente Littenseradiel foarmet gjin bekendmakking yn de sin fan de wet. Allinne publikaasje yn it hûs-oan-hûsblêd Op 'e Skille, it Staatsblad, de Staatscourant en oare fanwege de oerheid te krijen stelde publikaasjeblêden hat in offisjeel karakter.

Fragen of opmerkings?

Nim kontakt op mei mefrou M. Brinks, beliedsmeiwurkster fan de gemeente Littenseradiel, tillefoan (0515) 334433, e-mail m.brinks@littenseradiel.nl.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Regeljouwing'.

Maatschappelijke Zorg en Welzijn

Personeel en Organisatie