Politieke Partijen

Hieronder vindt u de contactgegevens van de politieke partijen in onze gemeente.

Christen Democratisch Appel (CDA)

Secretariaat: de heer S. Dijkstra, Gibbeflecht 5, 9022 AG Mantgum, e-mail: sdykstra@planet.nl, website: www.cda-littenseradiel.nl / www.cda.nl

Christen Unie Littenseradiel

Secretariaat/lijstaanvoerder: de heer G. Veenstra, Terpwei 2, 8842 LS Wjelsryp, e-mail: gerkeveenstracu@live.nl, website: www.littenseradiel.christenunie.nl.

Democraten 66 (D66)

Inlichtingen: de heer J. Oosterwijk, De Golle 7, 9022 CD Mantgum, telefoon (058) 8506554, e-mail: communicatie@d66leeuwarden.nl, website: www.d66.nl.

Fryske Nasjonale Partij (FNP)

Secretariaat: de heer P. de Boer, Singel 3, 8635 MK, Boazum, telefoon (0515) 521344, e-mail: info@nijwybranda.nl, website: www.fnp-littenseradiel.nl / www.fnp.nl.

Partij van de Arbeid (PvdA)

Secretariaat: de heer S. Fopma, Van Aylvaleane 13, 9027 BL Hilaard, telefoon (058) 2519557, mobiel 06-22228256, e-mail: littenseradiel@pvda.nl, website: www.pvda.nl.

SAM Littenseradiel

Secretariaat: M. de Boer, Hearedyk 52A, 8735 HS Itens, mobiel: 06-41505731, e-mail: info@samlittenseradiel.nl, website: www.samlittenseradiel.nl.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Secretariaat: de heer W. Ligthart, Binnenbaan 2,  8731 DV Wommels, telefoon (0515) 333075, e-mail: info@bouw-tekenburo.nl, website: www.littenseradiel.vvd.nl / www.vvd.nl.

Friese tekst

Friese tekst 'Politieke Partijen'.