De toekomst van Littenseradiel

De gemeente Littenseradiel is van plan om per 1 januari 2018 herindelen. De gemeente wordt dan opgesplitst in drie delen.

 1. Vijftien dorpen gaan naar de gemeente Súdwest-Fryslân: Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Waaksen, Wiuwert en Wommels.
 2. Tien dorpen gaan, samen met de gemeente Leeuwarderadeel, naar de gemeente Leeuwarden: Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum.
 3. De vier dorpen Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp vormen samen met het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Zeven gemeenten, drie herindelingen en één herindelingsadvies

Door de opsplitsing van Littenseradiel neemt onze gemeente deel aan drie herindelingen. Daarbij zijn in totaal zeven gemeenten betrokken: het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Omdat de drie herindelingen verbonden worden door Littenseradiel, wordt hierover één voorstel gemaakt. Het herindelingsvoorstel in concept heet het herindelingsontwerp; dat wordt in november door de zeven raden behandeld. Het definitieve voorstel heet het herindelingsadvies en dat wordt in april 2016 in de gemeenteraden behandeld. Daarna wordt het toegestuurd aan de provincie.

Tijdslijn

 • November 2015: De zeven gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsontwerp. Hierna ligt het document acht weken ter inzage.
 • April 2016: De zeven gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies.
 • April 2016: Definitief herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
 • Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt het herindelingsadvies naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
 • September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
 • September 2017: Publicatie herindelingswet
 • 22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten
 • 1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start

Meer informatie

Op deze subsite leest u meer over (het laatste nieuws van) de herindeling van de gemeente Littenseradiel. Daarvoor klikt u op bovenstaande tabbladen.

Friese vertaling

Friese vertaling van 'De toekomst van Littenseradiel'.